GJEN­NOM BAL­KAN

Bike: X-Bike - - TOURING - TEKST LI­SA NORDLIND FOTO LI­SA NORDLIND, BASTIAN BENJAMIN BRÜSECKE, DA­NI­EL BREECE

Etter en uke gjen­nom et flatt Un­garn, vilt Bos­nia og vak­kert Kroa­tia er jeg plut­se­lig ale­ne. Mitt reise­føl­ge valg­te uven­tet å av­bry­te tu­ren og dra til­ba­ke til Sve­ri­ge.

JEG BLIR HELT paff og mis­ter pus­ten. Bak meg har jeg må­neds­vis med le­ting etter spek­ta­ku­læ­re ru­ter og in­ter­es­san­te ste­der. Jeg har kjøpt utstyr for tu­sen­vis av kro­ner, men først og fremst har jeg sett frem til den­ne tu­ren som et barn som leng­ter etter jul­af­ten. Jeg trod­de jeg had­de for­be­redt meg på alt som kan skje, men ald­ri trodd at det skul­le bli slik. Hva gjør jeg nå som min tur­ka­me­rat har valgt å av­bry­te tu­ren?

JEG BEFINNER MEG i en li­ten havne­by som he­ter Bas­ka Vo­da. Det er lav­se­song og bare noen få res­tau­ran­ter og ho­tel­ler som hol­der åpent. Ved hav­nen lig­ger di­gre luk­sus­yach­ter og slåss om plas­sen med lo­slit­te fiske­bå­ter.

Jeg slår meg ned på Res­tau­rant Vik­to­rias ute­ser­ve­ring. Jeg fø­ler meg li­ten og en­som og lu­rer på om det er bed­re å ven­de hjem til Sve­ri­ge.

Jeg blir ser­vert av Jo­sip, som er både kokk og ser­vi­tør på res­tau­ran­ten der han har job­bet i 25 år. Til min glede kjø­rer Jo­sip mo­tor­syk­kel på fri­ti­den. Vi av­ta­ler å mø­tes da­gen etter, og Jo­sip lo­ver å vise meg fjel­let Sve­ti Ju­rij, som er en halv dags tur med mo­tor­syk­kel. Han er snill og hjelp­som, vi kjø­rer til top­pen av Sve­ti Ju­rij, og på vei­en ned byr han på mid­dag på en li­ten, lokal kafe.

JEG FØ­LER MEG straks bed­re, og jeg man­ner meg opp og be­stem­mer meg for å fort­set­te rei­sen til Al­ba­nia på egen hånd. Jeg pak­ker BMWen og føl­ger kyst­vei­en mot Mon­te­ne­gro. Ha­vet glit­rer inn­by­den­de, og ma­gen er full av som­mer­fug­ler.

Jo nær­me­re Mon­te­ne­gro jeg kom­mer, desto mer ma­jes­te­tis­ke er fjel­le­ne. De er brat­te og spis­se og minner meg om Nor­ge. I da­le­ne ly­ser et tur­kis vann­speil.

Langs vei­kan­ten står noen mo­tor­syk­ler med en­gels­ke re­gist­re­rings­skilt, jeg svin­ger av vei­en, og vips, så har jeg fått nye be­kjen­te som skal i sam­me ret­ning. Sju mo­tor­syk­ler og en følge­bil er på vei til Pe­king.

Idet vi når gren­sen til Mon­te­ne­gro, glir jeg raskt for­bi pass- og toll­kon­troll med mitt grøn­ne kort og re­gist­re­rings­be­vis.

Det gikk ikke like lett for reise­le­de­ren i grup­pen, som bare had­de kopi av for­sik­ring­sog re­gist­re­rings­pa­pi­rer. Han måt­te pent ven­de til­ba­ke til Kroa­tia og ven­te på å få til­sendt ori­gi­nal­pa­pi­re­ne av kona. Res­ten av grup­pen valg­te å fort­set­te tu­ren uten reise­le­de­ren.

KOTOR ER EN li­ten mid­del­al­der­by i Mon­te­ne­gro, og en av de best be­var­te ved Adria­ter­ha­vet. Mine nye ven­ner fra Eng­land fort­set­ter, og jeg book­er en li­ten lei­lig­het med egen bak­gård der mo­tor­syk­ke­len står trygt. Lei­lig­he­ten kos­ter 20 euro per natt.

Byen om­rin­ges av en mur og be­står av tett­lig­gen­de stein­hus med små, tran­ge bro-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.