Mo­dell­året 2017 er full­spek­ket av helt nye syk­ler, en rek­ke tek­niskt fin­slip­te mo­del­ler, og kan­skje noen gjen­opp­ståt­te.

Bike: X-Bike - - COMPETITION -

En av de sto­re ny­he­te­ne til 2017 er at Hon­da kom­mer med en helt ny 450-cros­ser, og det er ikke van­lig kost. Den sto­re ja­pans­ke pro­du­sen­ten er kjent for å gjø­re små fin­jus­te­rin­ger på sine Crf-mo­del­ler. En X-ver­sjon med en­duro­spe­si­fi­ka­sjon fin­nes også. De sto­re euro­pe­is­ke mer­ke­ne KTM og Husqvarna har helt nye en­duro­syk­ler og man­ge opp­da­ter­te cross­mo­del­ler. En svært in­ter­es­sant ny­het er at to­tak­ter­ne fra KTM og Husqvarna er ut­styrt med en ba­lanse­ak­sel som har tryl­let bort nes­ten alle vi­bra­sjo­ner fra de kna­tren­de mo­to­re­ne. De to pro­du­sen­te­ne, som de­ler tek­nisk platt­form, har også ut­styrt fi­re­tak­ter­ne med et avan­sert anti­spinn­sys­tem. Ita­li­ens­ke Beta for­blir den enes­te pro­du­sen­ten som har to­tak­te­re med se­pa­rat olje­smø­ring. Og når vi snak­ker om to­tak­te­re og ben­sin, må vi dess­ver­re ven­te enda et år på den etter­leng­te­de inn­sprøyt­nin­gen som det gikk ryk­ter om at KTM holdt på å ut­vik­le for se­rie­pro­duk­sjon. Spans­ke Gas­gas vir­ker å ha gjen­opp­stått, og vi kom­mer til­ba­ke til de­res mo­dell­pro­gram for 2017 i Bike Ka­ta­lo­gen om et par må­ne­der. Da skal vi også vise 2017-mo­del­le­ne fra det ita­li­ens­ke fa­mi­lie­fir­ma­et TM.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.