Pro­ble­ma­tisk bremse­pe­dal

Bike: X-Bike - - BRUKT -

Smi­dig. Lett­kjørt. Lett. Drifts­sik­ker­het.

Un­der­skudd på hes­te‍ kref­ter i vis­se mil­jø­er.

MO­TO­REN SOM DREV IKKE NOK MED at den ori­gi­nal­mon­ter­te bremse­pe­da­len har en tendens til å bøyes og knek­ke. Om den bøyes kan også sel­ve fes­tet som pe­da­len er mon­tert i knek­ke. Det kan bli både dyrt og set­te deg i en vans­ke­lig si­tua­sjon om du befinner deg langt fra et verk­sted. Før pro­ble­met opp­står bør du der­for er­stat­te ori­gi­na­lens bremse­pe­dal med et av de man­ge og smar­te al­ter­na­ti­ve­ne som du vil fin­ne når du le­ter.

De­ler

Luft­fil­ter

Driv­pak­ke

Speil

Bremse­hen­del

Sum

2 704 kr

mo­tor­syk­kel enn den rå KTM-EN, og alle vil fak­tisk ikke unn­væ­re kom­fort langs grus­vei­ene. Det fin­nes bra med til­be­hør for å for­fi­ne og ut­vik­le Yamaha­en etter egne øns­ker.

for­ri­ge ge­ne­ra­sjons 250-enduro gjør med litt mil­de­re spe­si­fi­ka­sjo­ner en svært bra jobb i WR 250 R. Å jage høy­ere topp­ef­fekt har vist seg dyrt og vans­ke­lig.

Bremse­pe­da­len skal sur­res fast slik at den ikke for­svin­ner hvis den løs­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.