Prøvekjøring. 1290 Su­per Adv.S

1290 Su­per Ad­ven­tu­re kom­mer i tre uli­ke ut­førs­ler: R, S og T i 2017. Vi prøve­kjø­rer den mest sports­li­ge av dem, kalt S, på vei­er den tri­ves på.

Bike - - Innhold - TEKST CHRIS­TER MI­I­NIN FOTO KTM

Skin­net be­drar når vi prøve­kjø­rer KTM- even­ty­re­ren.

JEG STÅR VED si­den av og ser på nye KTM Su­per Ad­ven­tu­re S. Den ser ag­gres­sivt tøff ut, ak­ku­rat som form­språ­ket sel­ska­pet har brukt i lang tid. Men den ser også stor og tung ut ved førs­te blikk. Det­te inn­tryk­ket end­res imid­ler­tid idet jeg kly­ver om bord på mo­tor­syk­ke­len. For­bau­sen­de nok har jeg ikke noen pro­ble­mer med å nå ned med føt­te­ne til tross for mine kor­te 175 cm over ha­vet. Sal­høy­den er ri­me­li­ge 860 mm, og det­te hjel­per til.

Ett trykk på knap­pen for å slå på ten­nin­gen, og der­et­ter et trykk på start­knap­pen, så våk­ner den 1301 ku­bikk sto­re v-twin­nen. Ten­nings­nøk­ke­len tren­ger jeg ikke ten­ke på, da modellen er ut­styrt med Key­less-sys­tem som stan­dard. Nøk­ke­len opp­be­va­res trygt i lom­men, eller som un­der vår prøvekjøring i det prak­tis­ke opp­be­va­rings­rom­met un­der det sto­re TFT-dis­play­et. Rom­met er som skapt for en lomme­bok, mo­bil eller nøk­kel, og byr i til­legg på vær­be­skyt­tel­se og en USB-la­der.

AL­LE­RE­DE IDET VI tril­ler ivei fra KTM Spa­nias lo­ka­ler rett uten­for Bar­ce­lo­na, inn­ser jeg at mo­tor­syk­ke­len ikke i det hele tatt opp­le­ves som stor og tung, hel­ler over­ras­ken­de smi­dig. Den svin­ger føl­somt dit jeg sty­rer den. Dekk­di­men­sjo­ne­ne er 19-tom­mer foran og 17-tom­mer bak, og det er pas­sen­de for mo­tor­syk­kel­ty­pen.

På mo­tor­vei­en, før vi svin­ger av mot fjel­le­ne, set­ter jeg pris på det so­li­de kåpe­glas­set, som en­kelt kan jus­te­res i høy­den med bare en hånd. Det er nem­lig ikke var­me­re enn +2 gra­der om mor­ge­nen, og å sty­re bort farts­vin­den blir ikke feil. Varme­hol­ke­ne er al­le­re­de fra start inn­stilt på maks­ni­vå­et (Min, Me­di­um og Maks), men kan en­kelt jus­te­res via knap­pe­ne på sty­ret.

Den 6,5-tom­mer sto­re TFT-skjer­men som er ny i år, in­di­ke­rer med kraf­tig gul­mar­kert tekst at det er fare for hol­ke.

Has­tig­he­ten av­tar da vi svin­ger av mo­tor­vei­en og be­gyn­ner å klat­re opp­over de fine fjell­vei­ene. Jeg tri­ves i den kom­for­tab­le sa­len, og kas­ter syk­ke­len gjen­nom svin­ge­ne som om den var en hvil­ken som helst sports­mo­tor­syk­kel. Kjøre­stil­lin­gen er kom­for­ta­belt av­slap­pet, og in­stru­men­te­ne job­ber lett.

Gir­kas­sen, som as­sis­te­res av en dob­belt­vir­ken­de quick­shif­ter på våre test­syk­ler, gjør gi­rin­gen til en fryd, selv om det er unø­dig med den ster­ke mo­to­ren. Det finns meng­der av mo­ment al­le­re­de fra svært lavt tur­tall, så egent-

BÅDE MOTORVEI OG SVINGETE LANDEVEIER. DEN TAR DEG RASKT OG KOM­FOR­TA­BELT DIT DU VIL.

lig tren­ger jeg ikke gire så ofte som jeg gjør.

På tu­ren pas­ser jeg på å ut­fors­ke fjæ­rings­inn­stil­lin­ge­ne på den se­mi­ak­ti­ve fjæ­rin­gen fra WP. For meg fø­les den for hard, og først på det my­kes­te ni­vå­et Com­fort (Sport, Street, Com­fort og Off­road) blir fø­lel­sen god selv om jeg gjer­ne skul­le hatt mer dyk­king i for­gaf­fe­len når jeg brem­ser.

De uli­ke kjø­re­ni­vå­ene job­ber for­skjel­lig med inn­grep av tra­c­tion con­trol og ABS, og fø­les som en eks­tra sik­ker­het på de kal­de fjell­vei­ene. Når inn­gre­pet skjer, er det udra­ma­tisk, og til­li­ten til sys­te­met er høyt - på godt og vondt.

Den sto­re skjer­men på in­stru­men­te­rin­gen er en fryd for øyet. Krys­tall­klar og over­sikt­lig, med meng­der av mu­lig­he­ter for per­son­li­ge inn­stil­lin­ger. Alt iva­re­tas le­ken­de lett med knap­per på sty­ret. Pro­gram­me­ring av to hur­tig­valg via knap­per er også lat­ter­lig en­kelt å ut­fø­re, for ek­sem­pel fjæ­rings­inn­stil­ling og kjø­re­ni­vå­er, slik at det raskt går an å end­re ka­rak­ter hos mo­tor­syk­ke­len av­hen­gig av type vei. Den sto­re skjer­men går også å jus­te­re i vin­kel om for­styr­ren­de sol­lys mot for­mod­ning skul­le ir­ri­te­re. En­kelt og prak­tisk.

På etter­mid­da­gen, når det igjen er blitt på tide å ven­de til­ba­ke til Bar­ce­lo­na, er det blitt litt var­me­re i luf­ten, og tem­po­et skrus opp litt. Det gjør ikke noe, det får meg hel­ler til å smi­le i hjel­men. Mo­tor­syk­ke­len får pus­te ut og strek­ke på seg – noe den tri­ves med. Når elek­tro­nik­ken slås av helt, vi­ser mo­tor­syk­ke­len hvil­ke kva­li­te­ter den har uten alle hjelpe­mid­ler og be­skyt­te­re. Ut av svin­ge­ne er det ikke noe pro­blem å sen­de for­hju­let til værs på de to la­ves­te gi­re­ne un­der gass­på­drag. Det skjer helt udra­ma­tisk hver gang, og er noe jeg bare må gjø­re – så ofte som mu­lig.

Kjø­rin­gen ut­for­bak­ke og det høye tem­po­et stil­ler krav til brem­se­ne med tem­me­lig hard inn­brem­sing. De le­ver opp til de høye for­vent­nin­ge­ne, og mat­tes ikke un­der på­kjen­nin­gen. Fø­lel­sen er god, og Bosch 9ME­sys­te­met som jus­te­rer ABS-en gjør job­ben sam­men med de to 320 mm sto­re ski­ve­ne. Både sving-ABS og et nivå for Off­road fin­nes. Det­te kan dess­uten slås av helt hvis du øns­ker det. Imid­ler­tid ak­ti­ve­res alle sik­ker­hets­sys­te­mer hvis ten­nin­gen har vært slått av.

Vel til­ba­ke etter en hel dags kjø­ring kon­sta­te­rer jeg at KTM 1290 Su­per Ad­ven­tu­re S er en kom­for­ta­bel even­ty­rer som ikke ve­grer seg for kjøre­gla­de opp­le­vel­ser med en ak­tiv fø­rer i sa­len. Da tri­ves den fak­tisk enda bed­re.

Den ser stor og tung ut, men skin­net be­drar. Vei­er 215 kg tørr.

LED-lys og Day­light run­ning light. Kurve­lys­funk­sjon som ten­ner lam­per jo mer du legger ned.

V-twin med 160 hes­ter og 140 Nm hol­der len­ge på en even­tyr­mo­tor­syk­kel. Lett­kjørt tross ef­fek­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.