Prøvekjøring. Triumph Street Cup

Triumph gjør den mo­der­ne ca­fé­ra­cer­de­sig­nen mer til­gjen­ge­lig med en ny ver­sjon av Street Twin.

Bike - - Innhold - TEKST ANDREAS JEN­NER­SJÖ FOTO ALESSIO BARBANTI / MATTEO CAVADINI

Street Twin har fått en ram­pe­te bror i ca­fé­ra­cer-stil.

FOR Å MØTE den fort­satt sto­re etter­spør­se­len etter pene, fab­rikk­byg­de ca­fé­ra­ce­re blant både nye og gam­le mo­tor­syk­lis­ter, har Triumph satt sam­men enda en ny mo­dell. Den nye mo­tor­syk­ke­len kal­les Street Cup, og er en mer sports­lig ver­sjon av den stø­di­ge inn­stegs­mo­del­len Street Twin.

Idet jeg snirk­ler meg gjen­nom noen av de mer tra­fik­ker­te ga­te­ne i Se­vil­la, kjen­ner jeg godt igjen ka­rak­te­ren i den bunn­ster­ke pa­ral­lellt­win­nen på 900 ku­bikk. Den smi­di­ge clutch­en, sta­bi­le fø­lel­sen i gir­kas­sen og den lave sal­høy­den er and­re egen­ska­per som le­ver vi­de­re fra Street Twin. Men iste­den­for et høyt sty­re gri­per hen­de­ne mine rundt et ned­over­bøyd, og føt­te­ne er plas­sert på et par fot­hvi­le­re i rif­let alu­mi­ni­um. Kjøre­stil­lin­gen er sports­lig, men ikke an­strengt. Det er let­te­re å være ak­tiv i sa­len, og det blir litt mor­som­mere å sky­te fart fra rødlys og dra på litt eks­tra gjen­nom svei­pen­de rund­kjø­rin­ger eller på- og av­kjø­rin­ger til mo­tor­vei­er. Den mo­ment­ster­ke mo­to­ren og let­te clutch­en gjør Street Cup lett­hånd­ter­lig ved rødt lys, men jeg vil ut på fjell­vei­ene for vir­ke­lig å kjen­ne på kjøre­egen­ska­pe­ne. Den ves­le kåpa over lyk­ten er kjær­kom­men på mo­tor­vei­e­tap­per ut av byen, men den lave sal­høy­den i kom­bi­na­sjon med plas­se­rin­gen av fot­hvi­ler­ne gir in­gen ide­ell bein­vin­kel for lang­tu­rer.

Men det­te glem­mer jeg raskt når det be­gyn­ner å svin­ge. Street Cup har sam­me støp­te 17-tom­mers hjul som Street Twin, men litt høy­ere bak­dem­per, noe som gjør den re­la­tivt kvikk­styrt. Kjøre­stil­lin­gen un­der­let­ter for­flyt­tin­ger av kropps­vek­ten fra den ene si­den til den and­re gjen­nom svin­ge­ne. Foran meg har jeg de dob­le må­ler­ne som vi kjen­ner igjen fra Thrux­ton-modellen. San­gen fra mo­to­ren ly­der fra et par kor­te­re lyd­dem­pe­re som er de­sig­net spe­si­elt for den­ne modellen.

SOM HOS DE and­re nye Bonne­vil­le-mo­del­le­ne er Ri­de By Wi­re-sys­te­met vel­av­stemt, men til for­skjell fra store­søsk­ne­ne fin­nes det in­gen kjø­re­ni­vå­er. Både støt­dem­ping og brem­ser er godt av­stemt for by­kjø­ring, men ved inn­brem­sin­ger i høy­ere tem­po mer­kes det at Street Cup ikke er noen lett­vek­ter. Den som vil kan hves­se kjøre­egen­ska­pe­ne med jus­ter­ba­re bak­dem­pe­re fra Fox, som er ori­gi­nal­til­be­hør. Men for ny­be­gyn­ne­ren, eller den som bare vil ha en mor­som by­syk­kel, hol­der stan­dard­kom­po­nen­te­ne len­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.