For­bru­ker. Smar­te skjer­mer

Mot slut­ten av året kom­mer sys­te­met med sann­tids-in­for­ma­sjon om fa­rer og on­line-funk­sjo­ner til syk­ke­len din.

Bike - - Innhold - TEKST ANDREAS JEN­NER­SJÖ FOTO BOSCH, BMW MOTORRAD

Den opp­kob­le­de tek­no­lo­gi­en tar over på mo­tor­syk­le­ne.

DE STUNDENE VI til­brin­ger i sa­len på mo­tor­syk­ke­len er mi­nut­ter og ti­mer helt fri for plin­gen­de be­skje­der, vi­deo­er av kat­ter, eller me­nings­løse bil­der av mat. Men den opp­kob­le­de ver­de­nen har fak­tisk en del å til­by mo­tor­syk­lis­ter un­der selve kjø­rin­gen.

Tenk at du for ek­sem­pel kun­ne klik­ke bort speedo­me­te­ret og tur­tel­le­ren på en høy­opp­løst skjerm foran sty­ret. Der må­ler­ne blir vist det ene øye­blik­ket, tryl­ler man iste­den frem en GPS der du raskt kan få øye på ka­me­ra­te­ne som har hav­net på etter­skudd. På kar­tet kan du også se ste­der som match­er ak­ku­rat dine in­ter­es­ser, og små sym­bo­ler som vars­ler om tra­fikk­fa­rer i sann­tid. Iføl­ge sik­re opp­lys­nin­ger fra bran­sjen kom­mer vi til å få se den førs­te mo­tor­syk­ke­len med den­ne tek­no­lo­gi­en ute på vei­ene al­le­re­de på slut­ten av 2017.

BMW ER KJENT for å være tid­lig ute med ny teknologi i mo­tor­syk­kel­ver­de­nen. Ofte har de de­sig­net eller kjøpt inn sys­te­mer til bil­pro­duk­sjon, og så in­klu­dert det­te også hos mo­tor­syk­le­ne for å mak­si­me­re ut­byt­tet. In­tro­duk­sjon av ABS er et his­to­risk ek­sem­pel på det­te. Nå har BMW gått sam­men med Bosch for som en av de førs­te mo­tor­syk­kel­pro­du­sen­te­ne å ut­vik­le opp­kob­le­de tje­nes­ter på mo­tor­syk­ke­len. Hjer­nen i sys­te­met er din egen te­le­fon. Løs­nin­gen fra Bosch byg­ger på pro­gram­va­ren mySPIN og ma­skin­va­ren Co­nec­ti­vity con­trol unit. Pro­duk­te­ne ble opp­rin­ne­lig de­sig­net for bil­in­du­stri­en, og etter drøye seks år i bruk der er tek­no­lo­gi­en nå til­pas­set mo­tor­syk­ler.

MySPIN vi­ser ut­valg­te ap­per i mo­bil­te­le­fo­nen på skjer­me­ne i bi­lens in­stru­men­te­ring, og lar deg kon­trol­le­re dis­se via stemme­kom­man­do, samt med knap­pe­ne på rat­tet. I dag støt­ter mySPIN cir­ka 20 ap­pli­ka­sjo­ner som for ek­sem­pel lar deg na­vi­ge­re etter tra­fikkog vær­in­for­ma­sjon i sann­tid og se ny­hets­mel­din­ger eller opp­da­te­rin­ger om hen­del­ser i so­sia­le medi­er. MySPIN for to­hjul­in­ger fun­ge­rer på sam­me må­ten. Sys­te­met sty­res med fy­sis­ke knap­per på sty­ret, eller via stem­me-

ENNÅ HAR IKKE NOE FIRMA VIST EN LIKE OMFATTENDE LØSNING.

kom­man­do gjen­nom en mik­ro­fon i hjel­men. Skjer­me­ne fan­tes al­le­re­de på man­ge ste­der i bil­ver­de­nen da Bosch be­gyn­te å ut­vik­le sitt sys­tem. Det­te er ikke til­fel­let for mo­tor­syk­kel­in­du­stri­en, og for å un­der­let­te over­gan­gen til tek­no­lo­gi­en har Bosch til og med de­sig­net en egen TFT-skjerm spe­sial­til­pas­set for dem.

Bosch do­mi­ne­rer ak­ku­rat nå sto­re de­ler av mar­ke­det for avan­sert mo­tor­sty­ring, ABS og tra­c­tion con­trol. De to sist­nevn­te er hjelpe­mid­ler som mo­tor­syk­kel­pro­du­sen­ter klar­te seg bra uten for bare 10–15 år si­den, men som nå blir sett på som stan­dard­ut­styr.

Of­fen­si­ven med opp­kob­le­de tje­nes­ter er en mu­lig­het for Bosch til igjen å kap­re en stor del av et ennå uut­fors­ket mar­ked. Selv om BMW fron­ter proto­ty­pen av mySPIN for mo­tor­syk­ler med sitt vare­mer­ke Con­nectedRi­de, skal Bosch til­by tek­no­lo­gi­en til alle pro­du­sen­ter som vil be­ta­le. I sel­ska­pets egen mar­keds­fø­ring kan mySPIN for ek­sem­pel ses hos mo­del­ler fra både KTM og Ducati.

EN STOR DEL av ut­vik­lin­gen av dis­se pro­duk­te­ne skjer hos Bosch-av­de­lin­gen i Ja­pan. Ennå har ikke noe firma kom­met på ba­nen og til­budt en like omfattende løsning, men det er tegn til at fle­re vil ha en del av ka­ken. For ek­sem­pel har Con­ti­nen­tal, som ikke bare dri­ver med dekk, satt ut­vik­lings­av­de­lin­gen til å fin­ne on­line-ba­sert in­for­ma­sjons-de­ling mel­lom kjøre­tøy og kjøre­tøy, samt også mot pro­du­sen­tens egen ser­ver. Ka­wa­sa­ki er den enes­te pro­du­sen­ten som el­lers er mest vi­sjo­nær når det gjel­der in­for­ma­sjons­tek­no­lo­gi. De er imid­ler­tid enn så len­ge re­la­tivt va­ge når de be­skri­ver sat­sin­gen på en mo­tor­syk­kel som hol­der or­den på fa­rer i om­gi­vel­se­ne dine, og som læ­rer seg kjøre­va­ne­ne dine.

Bosch mySPIN og even­tu­el­le lig­nen­de løs­nin­ger for å ska­pe opp­kob­le­de funk­sjo­ner på mo­tor­syk­ke­len ven­tes å kon­kur­re­re med frem­veks­ten av He­ad Up-sys­te­mer til hjel­mer. Her har vi sett langt frem­skred­ne proto­ty­per fra både BMW og No­lan, men også mind­re kjen­te ak­tø­rer har ut­fors­ket mu­lig­he­ten for å pro­du­se­re smar­te hjel­mer. En av ulem­pe­ne med He­ad Up-pro­ji­se­rin­ger er at in­for­ma­sjo­nen hav­ner di­rek­te i fø­re­rens al­le­re­de be­gren­se­de syns­felt. In­for­ma­sjons­fly­ten fra en multi­funkt­sjons-skjerm foran sty­ret hind­rer ikke sik­ten, og det er mind­re

dis­tra­he­ren­de.

I EN REKLAMEFILM på net­tet vi­ser Bosch tje­nes­ter som opp­les­ning av SMS, lo­ka­li­se­ring av ven­ne­ne dine, og inn­rap­por­te­ring av fa­rer langs vei­en som ap­pli­ka­sjo­ner i mySPIN for mo­tor­syk­ler. Det vil også bli mu­lig å fin­ne mo­tor­syk­ke­len raskt ved ty­ve­ri, og ma­skin­va­ren er klar for auto­ma­tisk SOS-alarm ved en krasj. Mu­lig­he­ten er også der for at mySPIN sjek­ker sta­tu­sen på din mo­tor­syk­kel, del­vis for om det er på tide med ser­vice, men også in­for­ma­sjon om mer all­menn sli­ta­sje.

Ved si­den av kri­tik­ken om dis­tra­he­ring av fø­rer­ne har en av de størs­te inn­ven­din­ge­ne mot dis­se opp­kob­le­de in­for­ma­sjons­sys­te­me­ne fra bil­ver­de­nen hand­let om in­tegri­tet og vern av per­son­opp­lys­nin­ger. En stor del av tje­nes­te­ne fra kjøre­tøy­pro­du­sen­ter og apput­vik­le­re byg­ger nem­lig på at du som pri­vat­per­son pas­sivt eller ak­tivt sam­ler inn data som lag­res på de­res ser­ve­re. Det kan hand­le om for ek­sem­pel vær­data, re­gist­rer­te vei­ska­der, kjøre­tøy­sta­tus eller kjøre­va­ner. Opp­lys­nin­ger som kan vir­ke harm­løse, men som er be­ty­de­lig mer ver­di­ful­le for noen enn du tror.

Tek­no­lo­gi­en byr på prak­tis­ke opp­kob­le­de tje­nes­ter, men sam­ler også inn in­for­ma­sjon om deg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.