Re­dak­sjo­nen

Bike - - Leder -

Hvil­ke mål har du for 2017-se­son­gen?

To­bias Pe­ters­son

Sjef­re­dak­tør to­bias@bike.se Å rek­ke mer kjø­ring på fa­vo­ritt­vei­ene, og gjer­ne noen bane­da­ger. Dra ut i Euro­pa og se på minst ett MotoGP-race.

Stig-Roar Martinsen

Redaktør Bike Norge srm@bike.no Mitt ho­ved­mål for 2017-se­son­gen er å nyte all mo­tor­syk­kel­kjø­ring til det ful­le. Det bur­de jo ikke være så vans­ke­lig.

Chris­ter Mi­i­nin

Test­sjef chris­ter.mi­i­nin@bike.se Å be­sø­ke nye og spen­nen­de reise­mål. Med mo­tor­syk­ke­len skal jeg dra til plas­ser som er re­tu­sjer­te på kar­tet og of­fi­si­elt ikke fin­nes.

Andreas Jen­ner­sjö

Redaktør Bike Sve­ri­ge andreas.jen­ner­sjo@bike.se Job­be mind­re og kjø­re mer mo­tor­syk­kel. Få tak i en cross- eller en­duro­syk­kel og be­sø­ke den lo­ka­le cross­ba­nen eller en­duro­løy­pa ofte.

Ve­sa Koiv­u­nen

Redaktør, Bike Fin­land ve­sa.koiv­u­nen@bike.fi Jeg skal de­fi­ni­tivt kjø­re mer off­road, og hå­per også å få mu­lig­he­ten til å bli ras­ke­re på road­racing­ba­nen. Ras­ke­re på alle un­der­lag.

He­le­na Se­ne

Layout

Jeg kjø­rer jo ikke syk­kel, men hå­per at and­re i re­dak­sjo­nen byr på både lufte­tur og lunsj. Da blir det i hvert fall noen mil på pas­sa­sjer­sa­len.

Stein Røm­me­rud

Kro­ni­kør stein@motogp.no Årets mål er å kjø­re mer mo­tor­syk­kel enn i fjor.

To­bias Bo­vin

Leg. psy­ko­log

At mine to døt­re skal prø­ve og like det å kjø­re mo­tor­syk­kel med meg.

Mat Ox­ley

Moto GP-eks­pert Twit­ter:@ma­tox­ley Å gjø­re det jeg har gjort gjen­nom man­ge år. Nem­lig skri­ve mine 300 000 ord om MotoGP.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.