STREET TRIPLE FÅR STØRRE MOTOR OG MER TEKNOLOGI

Den vel­ba­lan­ser­te stre­et­figh­te­ren fra Triumph har blitt ster­ke­re, re­ne­re og smar­te­re.

Bike - - Update -

DEN STREET TRIPLE-MODELLEN vi har lært å kjen­ne si­den lan­se­rin­gen i 2007, har nå gått av med pen­sjon, og det sam­me har den nære slekt­nin­gen sports­syk­ke­len 675 Da­yto­na. Beg­ge mo­del­le­ne har i lø­pet av en ti­års­pe­rio­de fått man­ge fans, og hel­dig­vis fort­set­ter his­to­ri­en, i hvert fall for kåpe­løse Street Triple. I vår ble det lan­sert en ny ver­sjon av Street Figh­ter med en kraf­tig opp­da­tert motor for å møte de stren­ge ut­slipps­kra­ve­ne i Euro 4-nor­men. Det Triumph har gjort er å øke slag­vo­lu­met til 765 ku­bikk via først og fremst leng­re slag­leng­de i den tre­sy­lind­re­de mo­to­ren. På den­ne må­ten har ek­sos­ren­sin­gen blitt ef­fek­ti­vi­sert uten å på­vir­ke ef­fek­ten ne­ga­tivt. Cir­ka 80 nye kom­po­nen­ter er kom­met til i mo­to­ren, og den har fak­tisk blitt 1,2 kilo let­te­re, iføl­ge pro­du­sen­ten. Gas­sen sty­res nå via Ri­de By Wi­re, og det­te gir mu­lig­het til å vel­ge mel­lom to eller fem uli­ke kjø­re­ni­vå­er av­hen­gig av hvil­ken ver­sjon av modellen du vel­ger. Nye Street Triple kom­mer nem­lig i tre ut­førs­ler kalt S, R og RS. Alle tre syk­le­ne har ulik maks­ef­fekt der stan­dard­ut­ga­ven S får 113 heste­kref­ter, mer sports­li­ge R 118, og ver­stin­gen RS 123. Alle mo­del­ler har fått for­gaf­fel fra Showa, men det er bare hos R og RS at den­ne byr på jus­te­rings­mu­lig­he­ter. Bak­dem­pe­ren hos S og R kom­mer også fra Showa, og på R er den fullt jus­ter­bar, mens S må nøye seg med kun jus­ter­bar for­spen­ning. Hos RS fin­ner vi en fullt jus­ter­bar Öh­lins- dem­per bak. S-ver­sjo­nen får bil­li­ge­re 2-stemp­le­de kali­pe­re fra Nis­sin, men hos R og RS brem­ser 4-stemp­le­de kali­pe­re fra Br­em­bo fer­den.

Mo­to­ren er cir­ka 100 ku­bikk større, og pus­ter gjen­nom et nytt ek­sos­sys­tem med bed­re flyt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.