MEGAENDURO PÅ R1200GS

Bike - - Update -

Cir­ka åtte år etter at pro­duk­sjo­nen av BMW HP2 En­duro ble lagt ned, har nå til­be­hørsle­ve­ran­dør Touratech be­gitt seg ut på å byg­ge en etter­føl­ger. Den mo­der­ne kjem­pen kalt R1200GS Ram­bler er bygd som to proto­ty­per. Ved å ba­se­re mo­tor­syk­ke­len på R1200 Roads­ter iste­den­for da­gens GS-mo­dell, fikk Ram­bler en ef­fekt på 125 heste­kref­ter, og en van­lig USD-gaf­fel. Sving­ar­men og kar­dan­gen kom­mer imid­ler­tid fra R1200 GS. Tan­ken er in­te­grert i bakram­men, og kar­bon­fi­ber i kå­pe­ne og ek­sos­sys­tem av ti­tan har re­du­sert vek­ten med man­ge vik­ti­ge kilo.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.