SPIRIT MOTORCYCLES MOTO2-RA­CER FOR GATEN

Bri­tis­ke GT-Sport vil mot­be­vi­se mes­ter­skaps­ei­er­ne og ta Moto2-tek­no­lo­gi­en til ga­te­ne.

Bike - - Update -

TRIUMPH 675 DA­YTO­NA slo ned som en bom­be i Su­per­sport-klas­sen for rundt ti år si­den. Dess­ver­re fikk modellen in­gen etter­føl­ge­re, og i år legges pro­duk­sjo­nen ned. I sin livs­tid har Da­yto­na fått man­ge fans, og en av dem er To­ny Scott, som dri­ver det bri­tis­ke team­et T3-racing. Etter fle­re år i det bri­tis­ke Su­per­sport-mes­ter­ska­pet kan han Da­yto­na­ens motor og chas­sis uten­at.

To­ny Scott har en drøm om å end­re det vis­nen­de Su­per­sport-mes­ter­ska­pet i Stor­bri­tan­nia til en Moto2-klas­se. Det vil si proto­ty­pe­racing med en­hets­mo­to­rer, hvor team og fø­re­re tid­lig læ­rer seg vik­tig­he­ten av å kun­ne jus­te­re støt­dem­per­kob­lin­ger, styre­ho­der og sving­fes­ter.

Der­for byg­de han en egen stål­rørs­ram­me med dis­se egen­ska­pe­ne, og mon­ter­te en Da­yto­na-motor i den for å vise at en slik mo­tor­syk­kel ikke tren­ger å kos­te skjor­ta. Han ga den nav­net M2-11. Det er her his­to­ri­en om den vil­le gate­syk­ke­len Spirit GT Sport star­ter. Til nå har ei­er­ne av Su­per­sport-mes­ter­ska­pet ikke kick­et på ide­en, men de har latt ham kon­kur­re­re med mo­tor­syk­ke­len un­der dis­pen­sa­sjon. To­ny Scott dri­ver også Spirit Motorcycles i Lon­don, som har fått opp­merk­som­het for sine ca­fé­ra­cer-og scram­bler­bygg. Sam­men med le­del­sen for Spirit Motorcycles be­stem­te To­ny Scott at de skul­le byg­ge et an­tall gate­ver­sjo­ner av M2-11. Det­te for å slip­pe løs en gjeng Moto2-spe­si­fi­ser­te mo­tor­syk­ler på all­menn vei, men også for at den drøye pris­lap­pen på de 50 plan­lag­te mo­tor­syk­le­ne kun­ne fi­nan­siere racin­gen.

DA DE VAR midt oppe i pro­sjek­tet, had­de han in­gen anel­se om at Triumph skul­le leg­ge ned pro­duk­sjo­nen av 675-mo­to­ren. Men iste­det for å dep­pe utviklet han mo­to­ren selv. En­kel­te de­ler vil­le han frem­de­les få tak i gjen­nom Triumph, res­ten skul­le To­ny Scott pro­du­se­re selv. Slag­vo­lu­met ble økt gjen­nom re­la­tivt mo­di­ge 5,4 milli­me­ter leng­re slag, etter­som det al­le­re­de tyn­ne god­set i den tre­sy­lind­re­de mo­to­ren ikke til­lot noe sær­lig eks­tra bo­ring.

En veiv­ak­sel ble spe­sial­be­stilt, det sam­me gjaldt fle­re smid­de mo­tor­de­ler. To­ny Scott har god kon­takt med Triumph, men mo­to­ren hans ble utviklet på egen­hånd før Triumph selv lan­ser­te den nye Euro 4-til­pas­se­de mo­to­ren til Street Triple med sam­me slag­vo­lum. I vin­ter av­du­ket Spirit Motorcycles de førs­te gate­mo­del­le­ne hos tren­dy Bike Shed i Lon­don. Grunn­mo­del­len GT Sport kos­ter 45 000 pund og kan ikke bare skry­te av sitt jus­ter­ba­re chas­sis, men har også støt­dem­pe­re fra det bri­tis­ke topp­mer­ket K-Tech både foran og bak. PFM-brem­se­ne be­står av kali­pe­re med seks stemp­ler foran, og bak­brem­sen kan dess­uten hånd­te­res med venst­re tom­mel. Det fin­nes også en naken streetfighter-va­ri­ant, samt en R-ver­sjon med kar­bon­fi­ber­fel­ger fra Dy­mag, og mer avan­sert elek­tro­nikk fra MoTec.

DEN FIN­NES OGSÅ SOM EN NAKEN STREETFIGHTER.

For­måls­tjen­lig in­stru­men­te­ring med bry­te­re og dis­play som en GP-ra­cer.

Stål­ram­men har inn­sat­ser av alu­mi­ni­um ved mo­tor­fes­te­ne.

Bak­brem­sen kom­mer også fra PFM og kan be­tje­nes med tom­me­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.