UTVIKLINGEN GÅR VIDERE – MEN VIA BAKSPEILET

Bike - - Intro -

DEN­NE UTGAVEN DU nå hol­der i hån­den er en spe­sial­ut­ga­ve fra Bike hvor vi fo­ku­se­rer på den nye ge­ne­ra­sjo­nens cust­om­syk­ler og den po­pu­læ­re re­tro­tren­den. En god del av ma­te­ria­let kjen­nes nok igjen av dem som re­gel­mes­sig le­ser Bike si­den ar­tik­le­ne har vært på trykk tid­li­ge­re, men vi ser­ve­rer selv­sagt også mye nytt i den­ne spe­sial­ut­ga­ven. Bike har lang farts­tid, og det sit­ter mye fø­lel­se for mo­tor­syk­kel­kjø­ring i re­dak­sjo­nens veg­ger. De sis­te åre­ne har det nors­ke mo­tor­syk­kel­mar­ke­det fått en skik­ke­lig opp­sving. An­tal­let mo­del­ler som fal­ler inn un­der re­tro­seg­men­tet har økt be­trak­te­lig. Bå­de eld­re og yng­re mo­tor­syk­lis­ter om­fav­ner den­ne sti­len, men det er også en for­ster­ket fri­hets­fø­lel­se som brer seg. Tid­li­ge­re var nett­opp den­ne ty­pen mo­tor­syk­ler et tegn på fri­het, sam­ti­dig som det også lå noe re­belsk over det hele. Min­ne­ne hen­tes frem for dem som har vært med en stund, mens de yng­re gjer­ne vil opp­le­ve noe av det sam­me selv.

DET HAR GJER­NE vært nær­mest vann­tet­te skott mel­lom de uli­ke mo­tor­syk­kel­seg­men­te­ne. Høy­farts­sø­ken­de adre­na­l­in­junki­er, kon­ti­nen­tal­krys­sen­de tou­ring­per­soner el­ler stein­tøf­fe cus­tom­ty­per har skulet på hver­and­re, og det har vært lite an­er­kjen­nel­se å hen­te mel­lom de uli­ke lei­re­ne. Det har lik­som mang­let noe som ri­ver ned bar­rie­ren mel­lom dem. Den nye re­tro­bøl­gen har gjort nett­opp det­te. Ters­ke­len er nå la­ve­re for man­ge som har vært nys­gjer­ri­ge på mo­tor­syk­ler. Der­med kan de ta ste­get fullt ut og prø­ve. Mo­tor­syk­kel­kjø­rin­gen er kokt ned til det al­ler mest grunn­leg­gen­de, nem­lig den in­di­vi­du­el­le fri­he­ten til å ta deg dit du vil når du vil, med like sto­re de­ler av stil og spen­ning. Selv­sagt er det noe i kri­tik­ken om at pro­du­sen­te­ne ut­nyt­ter mu­lig­he­ten til å re­lan­se­re eld­re mo­del­ler i opp­gra­der­te ver­sjo­ner. Den­ne tren­den gir ikke utviklingen kvante­sprang, men den gjør noe som fak­tisk er vik­ti­ge­re. Den ska­per nye mo­tor­syk­lis­ter.

STIG- ROAR MARTINSEN, REDAKTØR

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.