GLEM PASSASJEREN

Triumph fort­set­ter å smi mens re­tro­jer­net er varmt, og gir oss enda en in­ter­es­sant mo­tor­syk­kel.

Bike - - Prøvekjøring - TEKST ANDREAS JEN­NER­SJÖ FOTO TRIUMPH

DET OSER AV det for­måls­tjen­li­ge og av­skal­le­de som pre­get 40- og 50-tal­lets trim­me­de og slan­ke bob­be­re. Etter at jeg har tatt et par skritt rundt helt nye Triumph Bonneville Bobber, im­po­ne­res jeg av hvor ef­fek­tivt pro­du­sen­tens in­ge­ni­ø­rer og de­sig­ne­re kla­rer å skju­le alle moderne de­tal­jer ved mo­tor­syk­ke­len. Ak­ku­rat som hos den de­talj­rike ca­fé­ra­ce­ren Thruxton 1200R har Triumph støv­su­get den hot­tes­te custom­blog­gen for å ska­pe den ret­te fø­lel­sen og til­pas­se den til masse­pro­duk­sjon.

Jeg set­ter meg i den kom­for­tab­le solo­sa­len som hen­ger fritt oven­for soft­tail-kon­struk­sjo­nen, som skal gi il­lu­sjo­nen av en gam­mel, stiv ram­me – pent, men in­gen vekt­be­spa­ring, skal det vise seg. Ten­nings­nøk­ke­len vris om på høy­re si­de rett foran luft­bok­sen, som de­les i to av den nes­ten ho­ri­son­ta­le bak­dem­pe­ren. Sty­ret er smalt og re­la­tivt rett. Jeg tryk­ker inn start­knap­pen, twin­nen star­ter udra­ma­tisk, og en dem­pet tøf­fe­lyd fra de kor­te pot­te­ne fyl­ler luf­ten. Uan­sett hvor jeg ser, er de­talj­fi­nis­hen høy. Den væs­ke- og luft­kjøl­te mo­to­ren på 1200 ku­bikk er den sam­me som hos Bonneville T120, men maks drei­e­mo­ment opp­står her tid­li­ge­re i re­gis­te­ret. Gass­rul­len, som sty­res via Ride By Wi­re, har som clutch­hen­de­len nes­ten ikke noe mo­stand. Jeg put­rer ro­lig ivei fra par­ke­rings­plas­sen med sik­tet inn­stilt på de svin­ge­te og pas­se ku­per­te vei­ene uten­for Mad­rid.

Mo­del­le­ne, som byg­ger på den nye og væske­kjøl­te Bonneville-platt­for­men fra 2016, blir bare fle­re og fle­re. Sam­ti­dig som Triumph gjer­ne vil un­der­stre­ke at Bobber er noe helt nytt på mar­ke­det, kan den ses på som en di­rek­te er­stat­ter til gam­le Spe­ed­mas­ter.

FOT­HVI­LER­NE SIT­TER PAS­SE langt for­over, og det sma­le sty­ret gjør at jeg ikke blir noe nevne­ver­dig vind­fang idet far­ten øker. Den rå­ster­ke twin­nen med sin ro­li­ge og vi­bra­sjons­frie gan­ge bi­drar til en gjen­nom­gå­en­de so­lid kjøre­opp­le­vel­se. Gir­kas­sen, men sine seks dis­tink­te trinn, fø­les til­lit­vek­ken­de.

En lei skrape­lyd hø­res midt i en av de førs­te svin­ge­ne. Ly­den kom­mer fra en av de lavt­hen­gen­de lyd­dem­per­ne. Litt se­ne­re fi­ler jeg også litt på fot­hvi­ler­ne før jeg be­gyn­ner å skjøn­ne hvor li­ten ned­leggs­vin­kel Bonneville Bobber til­la­ter. Jeg prø­ver å hol­de mo­tor­syk­ke­len så opp­reist som mu­lig gjen­nom svin­gen. Det går greit, og tem­po­et kan økes litt igjen. Iro­nisk nok vei­er Bonneville Bobber mer enn det på­kled­de søs­ke­net Bonneville T120. Det­te, i kom­bi­na­sjon med en en­kel bremsse­ski­ve og en to­stemp­let kali­per foran – til for­skjell fra T120s dob­le opp­sett – øker ri­si­ko­en for mat­ting av brem­se­ne.

Ram­men hos Bobber er helt ny, og gir leng­re ak­sel­av­stand og kor­te­re for­sprang. Den nye ramme­ge­ome­tri­en og det sto­re 19-tom­mers hju­let foran gjør kjøre­egen­ska­pe­ne tryg­ge. De her­lig svei­pen­de sving­kom­bi­na­sjo­ne­ne av­lø­ser hver­and­re, og jeg tri­ves godt i sa­len på den lett­hånd­ter­li­ge mo­tor­syk­ke­len. Med eks­tra­ut­sty­ret varme­hol­ker krys­set av bur­de det­te kun­ne være en re­la­tivt mor­som bruks­mo­dell. Spe­si­elt for dem som for det mes­te kjø­rer i byen.

Det som ta­ler mot det­te, skul­le være at det ikke er mu­lig å kjø­re med pas­sa­sjer. Tan­ken er også i mins­te la­get, men for­bru­ket er på den and­re si­den be­skjed­ne 0,4 li­ter per mil, iføl­ge pro­du­sen­ten. DA TRIUMPH PRESENTERTE Bobber, in­for­mer­te de også om at ame­ri­kans­ke Fox til­byr mer sports­li­ge støt­dem­pe­re til samt­li­ge Bonneville-mo­del­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.