Av­skal­let, men gjen­nom­tenkt

Bike - - Prøvekjøring -

TRIUMPH HAR BYG­GET inn fle­re smar­te de­tal­jer hos Bobber. For ek­sem­pel kan sa­len jus­te­res i to uli­ke ni­vå­er for den mer for­over­len­te po­si­sjo­nen på bil­de­ne, el­ler mer til­bake­lent.

Må­ler­hu­set kan vink­les trinn­løst etter smak og be­hag. En hur­tig­kob­ling som den hos en­kel­te syk­kel­hjul lengst nede på må­le­rens bak­side mu­lig­gjør det­te.

Ty­de­lig og stil­ren in­for­ma­sjon i det jus­ter­ba­re må­ler­hu­set. De bronse­far­ge­de de­tal­je­ne fin­ner du på fle­re ste­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.