SKITNE BARN LEKER BEST

Triumph har skapt en scrambler som er bå­de let­te­re og ster­ke­re enn for­gjen­ge­ren.

Bike - - Prøvekjøring - TEKST ANDREAS JEN­NER­SJÖ FOTO ALESSIO BARBANTI / MATTEO CAVADINI

ET KJAPT BRØL føl­ger umid­del­bart etter en rask be­ve­gel­se med høy­re hånd. Bak­hju­let slad­der litt vel bredt den­ne gan­gen. Fer­den går oppover langs en li­ten grus­vei som må­ler en knapp bil­bred­de. På den ene si­den har jeg en jord­voll, og på den and­re en bratt skrå­ning ned i en dal. Un­der­la­get er en blan­ding av grov grus og rød jord. Med tra­c­tion con­trol og ABS ut­kob­let ny­ter jeg den mo­ment­ster­ke mo­to­ren i ful­le drag mens den ma­ler gjen­nom det høyt plas­ser­te ek­sos­sys­te­met.

Bak­hju­let sklir ut igjen etter at jeg har tatt enda en 90-gra­ders sving. Den røde støv­sky­en vokser bak meg. Det­te kun­ne jeg fint ha gjort hele da­gen. Grunn­la­get for byg­get er den for­holds­vis tam­me Stre­et Twin-mo­del­len som ble lan­sert tid­lig i fjor. Men Triumph har lyk­tes godt med å få det­te til å fø­les som en ny mo­dell. Mo­to­ren er den sam­me, også ram­men og tan­ken. Men ved hjelp av jus­tert mo­tormap­ping har pro­du­sen­ten fått re­du­sert det mak­si­ma­le mo­men­tet på 80 New­ton­me­ter til lave 2 850 rpm. Det­te i kom­bi­na­sjon med høy­ere sal­høy­de, sti­ve­re støt­dem­ping og et høy­ere og bre­de­re sty­re gjør Stre­et Scrambler til en mer en­ga­sje­ren­de mo­tor­syk­kel. Bakke­kla­rin­gen er økt noe sam­men­lig­net med den gam­le Scram­ble­ren, men sal­høy­den er fort­satt re­la­tivt lav.

Høy­ere bakke­kla­ring har Triumph fått ved at dem­per­ne bak og gaf­fe­len er len­ger, mens slag­leng­den fort­satt er 120 milli­me­ter. Et 19-tom­mers hjul foran bi­drar også til å gjø­re Stre­et Scrambler litt kraf­ti­ge­re. Jeg sen­der en varm tan­ke til chas­si­sut­vik­ler­ne idet jeg krys­ser en bred bekk som var dy­pe­re enn den så ut. Van­net får den tør­re jor­den til å kle­be seg til de kor­te plast­skjer­me­ne og den ves­le mage­kå­pen. Jeg rei­ser meg, og den drøye 200 kilo tun­ge mo­tor­syk­ke­len fø­les for­holds­vis trygg un­der meg på det løse un­der­la­get. Fot­hvi­le­re­ne har bed­re grep, og er litt frem­flyt­tet for å un­der­let­te stå­en­de kjø­ring. Her og der lig­ger det dype dre­ne­rings­ren­ner ned­gravd tvers over vei­en og min­ner meg bryskt på den be­gren­se­de slag­leng­den i dem­pin­gen.

Stre­et Scrambler er un­der­hol­den­de også på as­fal­ter­te krok­vei­er. Den fine gass­re­spon­sen i Triumphs Ride By Wi­re-sys­tem og de sti­ve­re dem­per­ne bi­drar til at gli­set hol­des på plass nes­ten hele ti­den. En ulem­pe ved kjøre­opp­le­vel­sen er imid­ler­tid at støt­dem­pin­gen mang­ler en viss føl­som­het. Stø­te­ne fra hum­per og dum­per i as­fal­ten sli­ter en ut i leng­den.

På til­be­hørs­lis­ten finns det jus­ter­ba­re bak­dem­pe­re fra Fox, men på gaf­fe­len er det in­gen jus­te­rings­mu­lig­he­ter el­ler cartrid­ge-al­ter­na­ti­ver. Frem­re bremse­kali­per fra Nis­sin har fått ny de­sign, men skal i prin­sip­pet være uend­ret i for­hold til den hos Stre­et Twin, og fø­lel­sen er klart god­kjent. Ved en stopp tar jeg meg tid til å børs­te av meg litt støv og sjek­ke byg­get. Sa­len er delt, og på den kor­te bak­skjer­men hvi­ler en li­ten pas­sa­sjer­sal. Den kan byt­tes mot en ba­ga­sje­bæ­rer i alu­mi­ni­um som føl­ger med som stan­dard. Tan­ken har fått to gummi­be­skyt­te­re for knær­ne, som fø­rer tan­ke­ne til for­ti­dens Bonneville-syk­ler.

Det­te er en av mar­ke­des mer stil­rik­ti­ge scram­ble­re, og for­hå­pent­lig­vis fin­ner den ei­ere som ikke bare glir rundt i byen. For det går fak­tisk å leg­ge lan­ge slad­der til øde grus­vei­er og ut­fors­ke gam­le trak­tor­spor uten å kjø­pe en svin­dyr ad­ven­tu­re-mo­tor­syk­kel. TRIUMPHS FØRS­TE MODERNE scrambler ble lan­sert i 2006, og ble solgt frem til i 2016. Nye Stre­et Scrambler er bå­de ster­ke­re og let­te­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.