BMW R NINE T

Re­tro­stil i en streng, tysk in­ge­ni­ørs­pak­ke.

Bike - - Test -

BMW R NINE T kom på mar­ke­det i 2014. Fir­ma­et så den vok­sen­de re­tro­tren­den og be­stem­te seg for å be­nyt­te den vel­prøv­de bok­ser­mo­to­ren på 1170 ku­bikk som driv­lin­je da de skap­te Rni­neT. Mo­to­ren er luft/olje­kjølt og gir 110 he­s­ter­kref­ter. Drei­e­mo­men­tet på 116 Nm nås ved 6 000 rpm. Euro 4-kra­ve­ne er opp­fylt.

Kraft­over­fø­rin­gen til bak­hju­let skjer via kar­dang, og hju­let sit­ter på en en­kel­sving.

Hjulstør­rel­sen er 17 tom­mer bå­de foran og bak for å gi mo­tor­syk­ke­len egen­ska­per av det sports­li­ge sla­get. Felg­stør­rel­se­ne er 3,5 re­spek­ti­ve 5,5-tom­mer i bred­de, som gir et stort til­bud av dekk for mo­del­len.

Fjæ­rin­gen foran be­står av en USD- gaf­fel med 46 mm dia­me­ter og en slag­leng­de på 120 mm. Til 2017-mo­del­len har den fått jus­te­rings­mu­lig­he­ter. Dem­pe­ren bak er iføl­ge BMWs prin­sip­per en sen­tralt plas­sert dem­per som kal­les Pa­ra­le­ver. Også bak er slag­leng­den 120 mm, og dem­pe­ren har jus­ter­bar re­tur og trinn­løs fjær­for­spen­ning.

Brem­se­ne foran er dob­le 320 mm ski­ver som kni­pes av 4-stemp­le­de kali­pe­re fra Br­em­bo, og bak sit­ter det en 265 mm ski­ve. Det finns godt med ori­gi­nal­til­be­hør i ka­ta­lo­gen for den som øns­ker å per­son­lig­gjø­re sin mo­tor­syk­kel. Alt fra ek­sos­sys­tem fra Akrapovic til ma­skin­fres­te mo­tor­deks­ler.

Rni­neT byr opp til dans når den pres­ses.

DEN KLAS­SIS­KE BOK­SER­MO­TO­REN kom­mer til sin rett også på en syk­kel som Rni­neT. Den er lett­hånd­ter­lig, og har et bredt re­gis­ter å job­be med. Kref­te­ne kom­mer tid­lig, noe som er en for­del på en mo­tor­syk­kel­type som den­ne.

BMW R NINE T blan­der da­tid med nå­tid. Sti­len går igjen fra 60- og 70-tal­let ved førs­te blikk. Mo­del­len for­gyl­les med en­kel­sving og tri­ve­li­ge fjæ­rings­kom­po­nen­ter.

IN­STRU­MEN­TE­RIN­GEN er ty­de­lig og lettav­lest. Has­tig­het og tur­tall i hvert sitt hus, med en kjø­re­com­pu­ter der­imel­lom. Blan­ding mel­lom nytt og gam­melt.

BREM­SER SOM

im­po­ne­rer. Letts­do­ser­te og med god fø­lel­se. Tes­tens kor­tes­te bremse­leng­de. Kun 37,93 me­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.