TRIUMPH THRUXTON R

Full­pak­ket med mo­der­ni­te­ter i et re­trochas­sis.

Bike - - Test -

KRAFTPAKKEN HOS THRUXTON R be­står av en 1200-ku­bik­ks pa­ral­lellt­win. Den åtte­ven­ti­lers mo­to­ren gir 97 heste­kref­ter ved lave 6 750 rpm, og et mak­si­malt drei­e­mo­ment på 112 Nm ved 4 950 rpm. Drei­e­mo­men­tet er hele 62 pro­sent høy­ere enn hos den fore­gå­en­de mo­del­len.

Over­fø­rin­gen av kraft fra mo­tor til bak­hjul skjer via kje­de.

Dem­pin­gen foran iva­re­tas av en 43 mm USD-gaf­fel fra Showa, og bak av dob­le dem­pe­re fra Öh­lins. Ful­le jus­te­rings­mu­lig­he­ter gjel­der bå­de foran og bak.

Fle­re uli­ke kjø­re­ni­vå­er finns å vel­ge mel­lom; Road, Rain og Sport. Gass­på­dra­get jus­te­res via vel­pro­gram­mert Ride By Wi­re.

Hjulstør­rel­sen er også her 17-tom­mer foran og bak. Imid­ler­tid er den 32- eikers fel­gen bak kun 5-tom­mer bred, som gir en dekks­di­men­sjon på 160/60-17. Foran er det nor­ma­le 120/70-17 som gjel­der.

Chas­sis­ge­ome­tri­en på pa­pi­ret er av det hvas­se­re sla­get, med en gaf­fel­vin­kel på 22,8 gra­der og et for­sprang på 92 milli­me­ter. Også ak­sel­av­stan­den på 1 415 milli­me­ter er et tegn på hva bri­te­ne øns­ker å opp­nå med den­ne mo­tor­syk­ke­len.

Brem­se­ne er gjen­nom­gå­en­de hen­tet fra Br­em­bos sort­i­ment. 4-stemp­le­de kali­pe­re, ho­ved­sy­lin­de­ren og de 310 mm sto­re ski­ve­ne kom­mer fra Ita­lia. Bak sit­ter det en 210 mm ski­ve med kali­pe­re fra Nis­sin.

Kjøre­stil­lin­gen gir mu­lig­het til å kry­pe or­dent­lig sam­men.

MO­TO­REN,

som gir rundt hund­re heste­kref­ter, har et im­po­ne­ren­de mo­ment gjen­nom hele re­gis­te­ret. For­gas­se­ret­ter­lig­nin­ge­ne skju­ler en vel­av­stemt inn­sprøyt­ning som sva­rer uten å nøle på hva gass­hån­den be­gjæ­rer.

TRIUMPH THRUXTON R. Kan det bli mer 60-tall enn som så? En fer­dig pak­ke klar til å be­nyt­tes, og kjø­rin­gen er som of­test en en ny­tel­se.

BR­EM­BO SØRGER FOR

at Thruxton stop­per når øns­ke­lig. Bremse­kraf­ten er bra, og in­gen for­styr­ren­de ABS-pul­ser opp­le­ves ved mak­si­mal inn­brem­sing.

TO RUNDE HUS

med for­krom­me­de rin­ger og lys bak­grunn er klas­sisk, men ikke spe­si­elt lettav­lest. Tra­di­sjo­nel­le nå­ler vi­ser has­tig­het og tur­tall.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.