OM PO­ENG­TA­BEL­LEN

Bike - - Test -

PO­ENG­TA­BEL­LEN ER INNDELT i sek­sjo­ner som inne­hol­der uli­ke del­mo­men­ter som må­les med ka­rak­te­rer i en ti­trinns ska­la, der 10 er den høy­es­te ka­rak­te­ren.

POENGTABELLENS TI TRINN tol­ker du som føl­ger: 0 be­tyr at det mang­ler helt (fin­nes det ikke en­gang ABS, blir det 0 un­der Sik­ker­hets­sys­tem). 1 = far­lig, 2 = ikke god­kjent, 3 = knapt god­kjent og 4 = god­kjent (det man i det mins­te bør for­ven­te seg). Videre er 6 = bra, 8 = svært bra og 10 = helt per­fekt. 5, 7 og 9 ut­tryk­ker ny­an­ser mel­lom de po­si­ti­ve ka­rak­te­re­ne. I sik­ker­hets­run­den gir vi po­eng i hen­hold til føl­gen­de: ABS =2, TC =2, Kjø­re­ni­vå­er =2. Hvis sys­te­me­ne har fle­re uli­ke ni­vå­er i de re­spek­ti­ve ka­te­go­ri­er, får de et eks­tra po­eng. Kan en dess­uten sten­ge av ABS-sys­te­met, gis det nok et po­eng. Med kom­plett sik­ker­hets­sys­tem og ut­kob­lbar ABS gis det 10 po­eng.

SIST, MEN IKKE minst har vi lagt til Pris­guns­tig­het etter po­eng­ta­bel­len, men den­ne på­vir­ker ikke test­re­sul­ta­tet. Her di­vi­de­rer vi an­tal­let test­po­eng med de re­spek­ti­ve mo­tor­syk­le­nes pris i ti­tu­sen­tall for den ak­tu­el­le test­ut­før­se­len. Pris­guns­tig­het in­di­ke­rer altså hvor man­ge test­po­eng du som kjø­per får per ti tu­sen kro­ner.

De klas­sis­ke re­tro­syk­le­ne nåd­de ikke helt opp mot den mer moderne ja­pa­ne­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.