RE­VI­VAL CY­C­LES

I hjer­tet av Texas fin­ner vi et av ver­dens mest kjen­te verk­ste­der for klas­sis­ke mo­tor­syk­ler. Re­vi­val Cy­c­les har ikke ek­sis­tert spe­si­elt len­ge, men de har ­al­le­re­de skapt seg et navn ved å byg­ge or­dent­lig på sin egen måte.

Bike - - Reportasje - TEKST MAT OX­LEY FOTO MAT OX­LEY & DA­VID GOLDMAN

VED SI­DEN AV en opp­stil­lings­plass for gam­le cam­ping­vog­ner i en sli­ten for­stad til Aus­tin i Texas, der mind­re be­mid­le­de inn­byg­ge­re i byen bor, fin­ner du en rek­ke in­du­stri­lo­ka­ler. Jeg had­de hørt at det var her mo­tor­syk­kel­fir­ma­et Re­vi­val Cy­c­les holdt til, så jeg prøv­de å ban­ke på den førs­te og bes­te dø­ren og spur­te en mann om han viss­te hvor det ku­les­te mo­tor­syk­kel­verk­ste­det i Texas lig­ger. Han svar­te at det var vegg i vegg.

Jeg prøv­de nes­te dør i hus­rek­ken og sik­kert fire til før jeg fant frem. Fem­te el­ler sjet­te dør før­te meg til slutt rett inn i et skjult skatte­kam­mer fullt av gam­le ma­ski­ner og an­tik­ke gjen­stan­der.

Verk­ste­det er inndelt i fle­re lo­ka­ler vegg i vegg med hver­and­re i hus­rek­ken, og jeg inn­ser nå hvor­for det tok så lang tid å fin­ne riktig dør. Re­vi­val star­tet virk­som­he­ten i 2010, og de har eks­pan­dert i bred­den si­den det­te. I dag job­ber det 14 per­soner i fir­ma­et, dob­belt så man­ge som for ett år si­den. Grunn­leg­ger Alan Stul­berg hil­ser vel­kom­men i noe som må være et av de ku­les­te kon­to­re­ne i verden. Blant bø­ker, kunst­verk og alt mu­lig utstyr fra midt­en av 1900-tal­let står det en Royal En­field fra 1916 og en gjen­nom­skå­ret mo­tor til en Ducati 250.

In­ne på kon­to­ret får jeg se en stø­ve­te, gam­mel kas­sett­spil­ler og sir­li­ge rek­ker med kas­set­ter. Før du får øye på de sto­re App­le-skjer­me­ne på skrive­bor­det, er det lett å kon­klu­de­re med at Alan Stul­berg ikke øns­ker å gi seg i kast med 2000-tal­let. Det­te gjen­spei­les i verk­ste­det en trapp len­ger ned. I det fjer­ne, bak de gam­le, rus­tik­ke verk­steds­ma­ski­ne­ne, fin­ner du moderne CNC-ut­ga­ver. Hos Re­vi­val fin­nes det alle mu­lig­he­ter for å pro­du­se­re nytt utstyr – de job­ber med tek­no­lo­gi fra 2000-tal­let for å hol­de liv i mo­tor­syk­ler fra 1900-tal­let. RE­VI­VAL CY­C­LES HAR blitt ver­dens­kjent i takt med at tren­den med klas­sis­ke syk­ler og re­tro­bygg har vokst seg ster­ke­re. Fir­ma­ets stil er ukom­pli­sert; funk­sjon foran form, ak­ku­rat som det bur­de være i den­ne sam­men­hen­gen. Pro­sjek­tet til­trek­ker seg opp­merk­som­het også på lo­kalt nivå, og be­sø­ke­ne i verk­ste­det av­lø­ser hver­and­re.

DET HAND­LER OM Å BEVARE EL­LER ­RESTAURERE. JEG ­FORE­TREK­KER Å BEVARE.

Ti­den for in­ter­vju­et mitt med dem var mildt sagt dår­lig ti­met. Re­vi­val had­de tatt på seg å ar­ran­ge­re eve­ne­men­tet Hand­built ­Mo­tor­cy­cle Show i det sen­tra­le Aus­tin. ­Mo­tor­syk­kel­ut­stil­lin­gen på­går ­pa­ral­lelt med Aus­tins Mo­toGP-helg. Un­der ­Hand­built Mo­tor­cy­cle Show kan de be­sø­ken­de blant an­net få se bygg fra hele USA, høre på live­mu­sikk, og se mo­tor­syk­kel­kjø­ring i en så­kalt Wall of death. Arrangementet har en her­lig lur­ve­te in­die-fø­lel­se over seg, ak­ku­rat som ­Re­vi­vals ho­ved­kvar­ter.

– De rin­ger fra red­nings­tje­nes­ten for å sjek­ke at alt er som det skal før show­et. Når jeg sier at vi plan­leg­ger en Wall of death-opp­vis­ning, sva­rer de ner­vøst: En wall of hva for noe? Alan Stul­berg gli­ser bredt. Han har hatt dil­la på mo­tor­syk­ler helt fra ­blei­e­sta­di­et.

– Det be­gyn­te med at fa­ren min had­de en Triumph fra 60-tal­let med blå me­tal­lic lakk. Jeg hus­ker at jeg satt på tan­ken og føl­te

vi­bra­sjo­ne­ne da jeg gas­set mens mo­tor­syk­ke­len sto på støt­ten. Fø­lel­sen og luk­ten pre­get seg fast i meg, jeg skul­le også ha en Triumph, for­tel­ler Alan.

Selv om han i dag er mest hek­ta på Moto Guzzi, ble hans førs­te gate­syk­kel en ­Triumph. Alan Stul­berg dri­ver Re­vi­val sam­men med Stefan Her­tel, for­hen­væ­ren­de in­ge­ni­ør i bio­me­ka­nikk.

– Mens jeg ten­ker es­te­tisk, ten­ker han me­ka­nikk, leg­ger Alan til.

Stefan Her­tels sis­te jobb var å de­sig­ne hof­te- og skul­der­pro­te­ser. Han prøv­de seg også på form­sprøy­ting.

– Vi lag­de for ek­sem­pel 1500 blande­bat­te­ri­er til dusj om da­gen. Det var helt for­fer­de­lig. Så jeg bega meg ut på en mo­tor­syk­kel­tur sør­over, til Gua­te­ma­la. Det var i den­ne pe­rio­den jeg møt­te Alan. Det­te var noe jeg had­de vil­let gjø­re i lang tid, for­tel­ler Stefan.

Alan Stul­berg, som tid­li­ge­re had­de job­bet med pro­gram­vare­salg i tek­no­logi­bran­sjen og in­nen fi­nans­ver­de­nen, var også på jakt et- ter et nytt livs­inn­hold. Han kjør­te til Stor­bri­tan­nia og traff Brough Su­perior-en­tu­si­ast og pro­gram­le­der Sam Love­gro­ve, som in­spi­rer­te ham til å star­te sitt eget ­mo­tor­syk­kel­fir­ma.

– Jeg had­de fått spar­ken i den kje­de­li­ge kon­tor­job­ben, så jeg kit­tet den mest på­li­te­li­ge mo­tor­syk­ke­len og dro til Euro­pa. Jeg traff Sam på Be­au­lieu mo­tor jum­ble i 2008, og vi spis­te kyl­ling som han had­de gril­let i en gam­mel bil­felg ute på et eng­styk­ke. Vi snak­ket om jak­ten på lyk­ke, og det end­ret ret­nin­gen på li­vet mitt, ut­ta­ler Alan.

Re­vi­val har fle­re pro­sjek­ter på gang. De fles­te, men ikke alle, er klas­si­ke­re. En Ra­leigh 500 fra 1932 med topp­ven­tils­mo­tor be­gyn­ner å nær­me seg slutt­sta­di­et. Stefan pe­ker på ven­til­kå­pen.

– Vi had­de ikke ori­gi­nal­kå­pen, så jeg stu­der­te en rek­ke bil­der og fin­tenk­te en god del, og så lag­de jeg den selv i en ­CNC­ma­skin. Den støp­te loo­ken ble job­bet frem for hånd i etter­kant.

Kå­pen er pro­du­sert med så mye omhu at det er umu­lig å se at den ikke er like gam­mel som res­ten av syk­ke­len. Mo­tor­syk­ke­len står og glit­rer un­der en lam­pe som lig­ner de sto­re, runde lys­kil­de­ne i en ope­ra­sjons­sal, og jeg an­tok først at det ­hand­let om noe fra Ste­fans ­tid­li­ge­re jobb in­nen syke­pleie.

– Nei, vi fant dem i en ­meta­m­fe­ta­min­lab, for­tel­ler han med lav og dis­kret stem­me.

To ar­beids­ben­ker len­ger borte står det en Al­cyon fra 1928. Den mind­re kjen­te frans­ke pro­du­sen­ten had­de base i det nord­vest­re Pa­ris, i mel­lom­krigs­ti­den ble de et navn in­nen in­ter­na­sjo­nal racing, og de stil­te opp i fle­re Is­le of Man TT-race. Til for­skjell fra tid­li­ge­re nevn­te Ra­leigh vi­ser to­tak­te­ren på 250-­ku­bikk ty­de­li­ge al­der­stegn.

– Det hand­ler om å bevare el­ler restaurere. Jeg fore­trek­ker å bevare. Hvem som helst kan ta en gam­mel syk­kel, bru­ke pen­ger på den­ne og få den til å se ny ut. Jeg me­ner at den ­ge­nui­ne sli­ta­sjen på en gam­mel mo­tor­syk­kel er fan­tas­tisk. Vi fore­tar bare en ­me­ka­nisk ­res­tau­re­ring av den­ne syk­ke­len; mo­tor, ­gir­kas­se, ten­nings­de­ler og så videre, ­ut­ta­ler Stefan.

I ROMMET VED si­den av står det en BMW R69S som til­hø­rer selv­es­te Ke­vin Schwantz. Også den­ne gjen­nom­går en mind­re re­no­ve­ring. Det er litt vans­ke­lig å fore­stil­le seg en av GP-racin­gens mest kjen­te rå­tas­ser put­re rundt i byen på en gam­mel BMW. I til­legg til den­ne syk­ke­len over­ha­ler Re­vi­val også ­Mo­toGP-stjer­nens Suzu­ki RG500 for gate­kjø­ring, men dess­ver­re har den ikke Pep­si-de­kor. I lo­ka­let står det også en lek­ker Ve­locet­te ­Ve­n­om i en Rick­man-ram­me; på det­te sta­di­et ven­ter den­ne på en ny­pro­du­sert kuts og sal. Andy Ja­mes er en av med­ar­bei­der­ne hos Re­vi­val. Han har en for­tid som blik­ken­sla­ger, ka­ros­seri­byg­ger, svei­ser, skulp­tør og pro­du­sent av re­kvi­si­ta til film­bran­sjen. Det er Andy som job­ber med det nye ut­sty­ret som skal er­stat­te den tid­li­ge­re mind­re pene glass­fi­berk­ut­sen på Ve­locet­te-­syk­ke­len.

– Alt vi gjør her er et sam­ar­beid, vi job­ber alle for å få til en god del. Og sett at du for ek­sem­pel tren­ger en gaf­fel til gir­kas­sen på en Ve­locet­te, så er det mye enk­le­re å pro­du­se­re den selv sam­men­lig­net med å fin­ne de­len og så prø­ve å få kjøpt den, sier Andy.

– Så går jo ting i styk­ker av en el­ler an­nen grunn. Er­stat­ter du en del som er gått i styk­ker med en som pro­du­se­res på sam­me måte, er det sann­syn­lig at den ry­ker igjen. Vi prø­ver å ana­ly­se­re hva som lig­ger bak ska­den, og så pro­du­se­rer vi en ny for å eli­mi­ne­re feil­fak­to­re­ne. Vi prø­ver å fin­ne den mest ef­fek­ti­ve må­ten for å få gjort noe på en or­dent­lig måte. Men det gjel­der å ten­ke på slut­tsum­men også, for­tel­ler Stefan.

I DAG JOB­BER det 14 per­soner hos Re­vi­val, og Alan vet at han må hol­de alle sys­sel­satt. Ak­ku­rat nå job­ber han med å fin­ne nye pro­duk­ter som kan bru­kes på fle­re uli­ke mo­tor­syk­ler. Det hand­ler om alt fra skilt­hol­de­re til uni­ver­sal­løs­nin­ger for led­nings­nett.

– Vi har også i tan­ke­ne å åpne en kafé nede i byen der folk kan mø­tes. Vi får så mye be­søk her at det inn­imel­lom kan være vans­ke­lig å job­be med syk­le­ne, for­tel­ler Alan.

I den ti­den vi le­ver i er det vans­ke­lig å unn­gå kjen­dis­spørs­må­let. Men nei, Re­vi­val har ikke gjort noen re­no­ve­rin­ger for kjen­di­ser.

– Ewan McGre­gor be­sø­ker oss inn­imel­lom, han li­ker Mo­toGuzzi og vet at jeg også er svak for dis­se. Så har vi Lyall Lo­vett, som kom­mer for­bi inn­imel­lom.

Det ly­der helt ok for oss. Lyall ­Lo­vett er en lo­kal coun­try­mu­si­ker med en ­livs­lang for­kjær­lig­het for mo­tor­syk­ler, ikke en ­Hol­ly­wood-hips­ter som bare føl­ger mo­ten. Fra ung al­der av skal ­ar­tis­ten og låt­skri­ve­ren fra Texas ha kon­kur­rert i moto­cross og job­bet i et lo­kalt mo­tor­syk­kel­verk­sted. Men det er en an­nen his­to­rie.

n

Stefan Her­tel, tid­li­ge­re in­ge­ni­ør in­nen bio­me­ka­nikk, har salt om og dri­ver nå vel­re­nom­mer­te Re­vi­val Cy­c­les sam­men med Alan Stul­berg.

Un­der Mo­toGP-hel­gen i Aus­tin fikk til­skuer­ne se Wall of death-kjø­ring.

Re­vi­val Cy­c­les ar­ran­ge­rer The Hand­built Mo­tor­cy­cle – et nav for den nye ge­ne­ra­sjo­nen show mo­tor­syk­kel­byg­ge­re i USA.

Ar­ti­ge de­tal­jer de­ko­re­rer veg­ge­ne i alle de uli­ke ga­ra­sje­rom­me­ne hos Re­vi­val Cy­c­les. Her får du in­spi­ra­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.