Aus­tin = mo­tor­syk­kelmek­ka

Bike - - Reportasje -

AUS­TIN ER PÅ vei for­over på fle­re må­ter. Det er en uni­ver­si­tets­by som med ret­te er stolt av sitt spen­nen­de kul­tur­liv. Til for­skjell fra man­ge and­re ame­ri­kans­ke ste­der opp­le­ves ikke Aus­tin som like styrt av de sto­re sel­ska­pe­ne.

I de sen­tra­le de­le­ne av byen hø­rer en ofte live­mu­sikk og ly­den av gam­le mo­tor­syk­ler. De sist­nevn­te ser du over alt, spe­si­elt små Hon­da CB-mo­del­ler. Hon­da må ha solgt et tem­me­lig stort an­tall mo­tor­syk­ler i lø­pet av 70-tal­let.

Kom­bi­ne­rer du det­te med Re­vi­val Cy­c­les, Mo­toGP-ba­nen og Aus­tins ge­ne­rel­le sært-er-bra-hold­ning, har du fle­re gode grun­ner til å be­sø­ke byen. Årets Mo­toGP-race blir i en­ten au­gust el­ler sep­tem­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.