BILTWELL LANESPLITTER

Bike - - Utstyr -

DEN­NE MO­DEL­LEN KAL­LER Biltwell for Lanesplitter, og det er de­res førs­te ECE- god­kjen­te hjelm. Som pri­sen an­ty­der er det ikke noe luk­sus­pro­dukt, men skall av ABS-kom­po­sitt og et kom­for­ta­belt hånd­sydd in­te­ri­ør gjør at den li­ke­vel kan være in­ter­es­sant ved ro­li­ge­re gate­kjø­ring. Den er klar­gjort for bruk av head­set, og in­nen kort tid vil det fin­nes fle­re uli­ke vi­sir som kan be­stil­les.

PRIS: CIRKA 2 100 KRO­NER WWW.WESTLANDCYCLES.COM

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.