TRIUMPH STRE­ET TWIN

Twin med mas­sivt drei­e­mo­ment og en­kel stil.

Bike - - Test -

DET SE­NES­TE TILSKUDDET til Bonneville-fa­mi­li­en er Stre­et Twin. Mo­dell­se­ri­en, som ble lan­sert al­le­re­de i 2006, ble en suk­sess in­nen seg­men­tet, og i år gjør and­re ge­ne­ra­sjon av re­tro­mo­del­le­ne en­tré. Fa­mi­li­en be­står av Thruxton, T120 og inn­stegs­syk­ke­len Stre­et Twin. Snart ven­ter vi også en ny Scrambler.

Mo­to­ren har dob­le kam­aks­ler, 8 ven­ti­ler, og bo­ring og slag med må­le­ne 84,6/80 mm. Ef­fek­ten, som iføl­ge fab­rik­ken lig­ger på 55 heste­kref­ter, stem­mer mer enn godt med våre mål­te 53 ved 6 000 rpm på bak­hju­let.

Gir­kas­sen, som er tes­tens enes­te fem­trinns, er godt av­stemt med mo­to­rens fine drei­e­mo­ment. Noe eks­tra gir tren­ger en knapt nok; mu­li­gens et litt høy­ere fem­te­gir for å spa­re ben­sin.

CHAS­SI­SET BE­STÅR AV en dob­bel vug­ge­ram­me av stål. For­gaf­fe­len er av te­le­skop­ty­pen, og har gummi­bel­ger som be­skyt­ter mot stein­sprut. Bak sit­ter det dob­le støt­dem­pe­re med jus­ter­bar for­spen­ning. Fjæ­rings­vei­en er 120 mm bå­de foran og bak.

På ut­styr­s­i­den fin­ner du ABS-brem­ser og tra­c­tion con­trol, der begge kan kob­les ut. Her fin­nes også kjø­re­com­pu­ter med bå­de gir­in­di­ka­tor og klok­ke, samt tripp­tel­ler, gjen­nom­snitts­for­bruk med mer.

Inn­stegs­syk­ke­len Stre­et Twin er sterk og lett­kjørt.

900 KU­BIK­KS PA­RAL­LELLT­WIN gir 55 heste­kref­ter ved 5900 rpm. Det som im­po­ne­rer mest er det vold­som­me drei­e­mo­men­tet på 77 New­ton­me­ter, som nås al­le­re­de ved 3400 rpm. Det kan se ut som syk­ke­len har for­gas­ser, men det er moderne inn­sprøyt­ning som for­sy­ner den med ben­sin i riktig meng­de.

STILRENT OG EN­KELT. Dob­le ek­sos­pot­ter med stor, for­krom­met lyd­dem­per. En sal­høy­de på kun 750 mm gjør att du rek­ker ned med føt­te­ne når du stop­per.

MIDTPLASSERT SOLOINSTRUMENT I moderne drakt. Ty­de­lig speedo­me­ter, mens tur­tel­ler mang­ler. Di­gi­tal vis­ning av øv­rig in­for­ma­sjon.

JA­PANS­KE NIS­SIN

STÅR for brem­se­ne. ABS er stan­dard og kan kob­les ut. Fø­lel­sen i bremse­hen­de­len er bra.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.