OM PO­ENG­TA­BEL­LEN

Bike - - Test -

PO­ENG­TA­BEL­LEN ER INNDELT i sek­sjo­ner som inne­hol­der uli­ke del­mo­men­ter som må­les med ka­rak­te­rer i en ti­trinns ska­la, der 10 er den høy­es­te ka­rak­te­ren.

POENGTABELLENS TI TRINN tol­ker du som føl­ger: 1 = far­lig, 2 = ikke god­kjent, 3 = knapt god­kjent og 4 = god­kjent (det man i det mins­te bør for­ven­te seg). Videre er 6 = bra, 8 = svært bra og 10 = helt per­fekt. 5, 7 og 9 ut­tryk­ker ny­an­ser mel­lom de po­si­ti­ve ka­rak­te­re­ne. I run­den Sik­ker­hets­sys­tem gir vi po­eng ut i fra føl­gen­de; ABS = 2, TC = 2, Kjø­re­ni­vå­er = 2. Hvis sys­te­met har fle­re uli­ke kjø­re­ni­vå­er i hver kategori, får de yt­ter­li­ge­re po­eng. Hvis man dess­uten kan de­ak­ti­ve­re ABS-sys­te­met, gis det yt­ter­li­ge­re po­eng. Med et kom­plett sik­ker­hets­sys­tem samt de­ak­ti­ver­bar ABS, gis det 10 po­eng.

SIST, MEN IKKE minst har vi lagt til Pris­guns­tig­het etter po­eng­ta­bel­len, men den­ne på­vir­ker ikke test­re­sul­ta­tet. Her di­vi­de­rer vi an­tall­let test­po­eng med de re­spek­ti­ve mo­tor­syk­le­nes pris for den ak­tu­el­le test­ut­før­se­len. Pris­guns­tig­het in­di­ke­rer altså hvor man­ge test­po­eng du som kjø­per får per ti tu­sen kro­ner.

En­per­fekt miks av de­sign og funk­sjon ble ut­slags­gi­ven­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.