BYG­GET PÅ BADEROMMET

Da­ni­el Ber­tells Yamaha XJ900 sto glemt, men kom til­ba­ke som en svært rå, moderne ca­fé­ra­cer.

Bike - - Bygg - TEKST FOTO

DEN AL­LER FØRS­TE mo­tor­syk­ke­len har ofte en spe­si­ell plass i min­net. Da­ni­el Ber­tells førs­te tun­ge mo­tor­syk­kel var en Yamaha XJ900 av førs­te ge­ne­ra­sjon, og som han skaffet seg som 17-åring. En litt sær­pre­get mo­dell med luft/olje­kjølt rekke­fi­rer og kar­dang­drift.

Etter en tid voks­te han og mo­tor­syk­ke­len fra hver­and­re, og be­fant seg til slutt på hver sin si­de av Øs­ter­sjø­en. Da­ni­el Ber­tell flyt­tet til Stock­holm og star­tet å byg­ge bi­ler. Mo­tor­syk­kel­kjø­rin­gen ble igjen i Fin­land, der også selve syk­ke­len ble par­kert. Men for litt over ett år si­den fikk mo­tor­syk­ke­len et men­talt grep om tan­ke­ne, og det å hed­re den gam­le Yamaha­en med en re­al om­byg­ging ble sta­dig mer ak­tu­elt.

– Jeg har all­tid likt å byg­ge ting, helt si­den jeg var li­ten, og jeg syn­tes det var synd at den bare sto der. Selv om det sik­kert fan­tes bed­re ut­gangs­punkt, sier Da­ni­el Ber­tell. Han tok fer­gen over til for­eld­re­ne, der Yamaha­en sto par­kert, og de­mon­ter­te mo­tor­syk­ke­len i bi­ter. De­le­ne ble put­tet i bi­len og kjørt hjem til Sve­ri­ge. Bil­de­ne av en stil­ren ca­fé­ra­cer had­de han del­vis al­le­re­de i ho­det, men det fan­tes et lite pro­blem på vei­en.

– Jeg har jo in­gen ga­ra­sje, så den er bygd i et van­lig P-hus, en åpen ga­ra­sje. Jeg kun­ne ikke la ting lig­ge frem­me, men måt­te hele ti­den ta med meg alt hjem, for­tel­ler han.

Da­ni­el Ber­tells na­bo­er var av den mer for­stå­el­ses­ful­le sort­en. De had­de in­gen stør­re pro­ble­mer med at han ut­før­te avan­ser­te sveise­ar­bei­der på over­fla­te­ne. Spark­ling, sli­ping og and­re små­job­ber fant sted oppe i lei­lig­he­ten, blant an­net i baderommet.

RAM­MEN ER KAP­PET for at bygg­her­ren skul­le få riktig de­sign på sal og kuts. Den kar­dang­ut­styr­te sving­ar­men ble byg­get i to ver­sjo­ner før Da­ni­el Ber­tell fant en løs­ning som var bå­de sym­met­risk og funksjonell. Fes­tet som mono­dem­pe­ren ble hengt opp i har kule­ledd som gjør att høy­den kan jus­te­res.

Dem­pe­ren er igjen kob­let til en lenke­arm i un­der­kant, som gjør det mu­lig å jus­te­re stiv­he­ten. Selve dem­pe­ren har selv­sagt også jus­ter­bar kom­pre­sjon og re­tur. Tan­ken, med ca­fé­ra­cer­pro­fil, ble fun­net på Ebay og kjøpt av en ita­lie­ner. Den kom­mer fra en Hon­da CX500, og nett­opp dis­se ben­sin­tan­ke­ne er blitt svært po­pu­læ­re på ca­fé­ra­cer­bygg.

–Tun­ne­len un­der tan­ken er svært roms­lig, og jeg har klart å gjem­me alt det elek­tris­ke

GIKK FOR FULLT OG BRANT SOM EN SVEISEFLAMME.

der. Jeg kjø­rer med et mi­ni­malt bat­te­ri fra Anti­gra­vity, og også det­te får jeg plass til der. Jeg har dess­uten mon­tert må­ler­ne ned i tan­ken for å få den så clean som mu­lig, for­tel­ler Da­ni­el Ber­tell.

Mo­tor­syk­ke­len had­de gått cirka 6 000 mil ved bygge­star­ten, men mo­to­ren gikk som en klok­ke. I til­legg til svart lakk og ren­gjø­ring av for­gas­ser­ne er ikke kraft­kil­den mo­di­fi­sert. Kro­nen på ver­ket i det­te byg­get er den gyl­ne gaf­fe­len med til­hø­ren­de brem­ser. Pak­ken kom­mer fra en Yamaha YZF-R6 av 2005-mo­dell. Styre­kro­ne­ne er spe­sial­be­stil­te.

Det holdt på å gå riktig galt un­der slutt­mon­te­rin­gen av mo­tor­syk­ke­len. Det elek­tris­ke sty­res av en Motog­adget-en­het, og ved en feil ble den kob­let for å mate start­mo­to­ren med kon­stant strøm.

– Når en hop­per frem og til­ba­ke, blir det lett litt for­vir­ring. Start­mo­to­ren gikk for fullt og be­gyn­te å bren­ne som en sveiseflamme. Jeg måt­te slok­ke bran­nen med fa­vo­ritt­gen­se­ren min, for­tel­ler Da­ni­el Ber­tell.

Da brann­fa­ren var over, skrud­de han de sis­te bi­te­ne på plass, og det var en­de­lig tid for den førs­te prøve­kjø­rin­gen rundt kvar­ta­let.

– Den førs­te tu­ren var nok se­son­gens bes­te. Den var ikke lang, men jeg had­de leng­tet i ett år. Det ble noen kilo­me­ter, og det var en utro­lig her­lig fø­lel­se da man mer­ket at alt fun­ger­te.

En mer jå­le­te XJ900 enn Da­ni­el Ber­tells er vond å fin­ne. ANDREAS JEN­NER­SJÖ ADELINE EVANS

At Da­ni­el Ber­tell mang­let egen ga­ra­sje, hind­ret ham ikke i å byg­ge en unik ca­fé­ra­cer av sin al­ler førs­te mo­tor­syk­kel. Da­ni­el Ber­tells egen­kon­stru­er­te og jus­ter­ba­re fes­tet til den kar­dang­ut­styr­te sving­ar­men ble bygd i to ver­sjo­ner. Sam­men med gaf­fe­len fra en Yamaha R6 er syk­ke­len blitt svært un­der­hol­den­de på små­vei­er. Sa­len har en kjer­ne av kar­bon­fi­ber, og fle­re lag med skum­gum­mi med ulik fast­het for op­ti­mal fø­lel­se. Slipe­ar­beid på ba­det. Da­ni­el Ber­tell lot seg ikke hind­re selv om han ikke had­de egen ga­ra­sje. En rek­ke med åpne luft­fil­tre fra K&N er mon­tert med pas­se mel­lom­rom til ram­men. En av Da­ni­el Ber­tells fa­vo­ritt­de­tal­jer på mo­tor­syk­ke­len er må­le­ren, som er sen­ket ned i tan­ken. Grov­mønst­re­de dekk, samt ele­gan­se. Yamaha­en er bå­de luk­su­riøs og prak­tisk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.