Møt byg­ge­ren

Bike - - Bygg -

DA­NI­EL BER­TELL ER 38 år gam­mel og født i Fin­land, men bor nå i Stock­holm. Han har all­tid vært in­ter­es­sert i å byg­ge egne kon­struk­sjo­ner og løs­nin­ger.

Før Yamaha­en var det først og fremst bi­ler som dek­ket bygge­be­ho­vet. Også dis­se fikk sin be­hand­ling i den of­fent­li­ge ga­ra­sjen og oppe i lei­lig­he­ten. Da­ni­el Ber­tell be­skri­ver seg selv som sta, og vi fin­ner in­gen grunn til å tvi­le på det­te. Til tross for at bygge­ti­den ble delt mel­lom P-ga­ra­sjen og ba­det, finns det få kom­pro­mis­ser hos den­ne Yamaha­en.

Mo­tor­syk­ke­len skal han be­hol­de, og den kjø­res ofte. Den ag­gres­si­ve kjøre­stil­lin­gen sli­ter en del på ar­me­ne ved by­kjø­ring. Da­ni­el Ber­tell plan­leg­ger der­for å tes­te et helt sty­re for å øke kom­for­ten og prø­ve scram­bler­de­sig­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.