TORBJÖRN S LARSSON BE­GYN­TE Å KJØ­RE ITA­LI­ENS­KE MO­TOR­SYK­LER I 1976

Bike - - Bruktkjøp -

JEG SYN­TES FJÆ­RIN­GEN var nett­opp hard og uføl­som da jeg had­de kjøpt syk­ke­len. For­gaf­fe­len byt­tet jeg mot en fra Ducati ST2, som er litt my­ke­re. Støt­dem­per­ne bak byt­tet jeg ut med Bi­tubo fra Ita­lia. Det var et sjanse­spill, men de ble bå­de my­ke­re og bed­re. Kjell hos Bis­caya Mo­tor har dreid et styk­ke som er mon­tert på La­ver­da-sty­rets fes­te og for­høy­er det­te med 25 milli­me­ter. Det­te for­bed­ret kjøre­stil­lin­gen mye. Jeg li­ker jo grus­vei­er, og har opp­da­get at Con­ti­nen­tal TKC70 gjør at Du­ca­ti­en fun­ge­rer første­klas­ses bå­de der og på as­falt. Jeg er også skep­tisk til for sterk bak­brems, og der­for bo­ret jeg opp hul­le­ne på bakre bremse­ski­ve med et 9 mm bor som ga mind­re ri­si­ko for lå­sing.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.