IM­PO­NE­RES AV DRAGET I TWIN­NEN PÅ 700 KU­BIKK GJEN­NOM HELE RE­GIS­TE­RET.

Bike - - Test -

Kjøre­stil­lin­gen er sports­lig for­over­lent med in­stru­men­ter og fot­hvi­le­re plas­sert der de bør være hos en kul by­syk­kel. Det er kom­for­ta­belt å fer­des i sa­len på Yamaha­en. Pol­st­rin­gen er pas­se hard, el­ler myk for den del. Lan­ge etap­per på lande­vei­en er ikke noe pro­blem.

Når du drar ivei og lar den 700 ku­bik­ks pa­ral­lellt­win­nen job­be seg gjen­nom re­gis­te­ret, im­po­ne­res du av det jevne draget. Uten å muk­ke el­ler pro­te­ste­re kom­mer kref­te­ne mer el­ler mind­re li­ne­ært helt opp til maks­ef­fek­ten. Det er en un­der­hol­den­de mo­tor som inn­byr til le­ken kjø­ring. Gass­re­spon­sen er di­rek­te, men ikke for­styr­ren­de. Yamaha­en fø­les mest di­gi­tal, sam­men med Du­ca­ti­en, og nø­ler ikke i kon­tak­ten mel­lom hend­ler og mo­tor­re­spons. Vårt test­ek­semp­lar er dess­uten ut­styrt med et lek­kert ek­sos­sys­tem fra Akrapovic, der to vel­klin­gen­de, små lyd­dem­pe­re set­ter en spiss på kjøre­tu­ren.

Gir­kas­sen, som er sekstrinns, er en fryd å be­tje­ne. Den er fast og be­stemt. Små be­ve­gel­ser med fo­ten er alt som trengs for å få i nes­te gir. Imid­ler­tid opp­står det fals­ke fri­ni­vå­er inn­imel­lom når vi er for iv­ri­ge med å gire. Clutch­en er fø­rer­venn­lig og en­kel å do­se­re.

Fjæ­rin­gen med te­le­skop­gaf­fel foran og sin­gel­dem­per bak mang­ler inn­stil­lings­mu­lig­he­ter, sett bort fra den bakre fjær­for­spen­nin­gen. For­gaf­fe­len opp­le­ves som pro­gres­siv. Myk og gyn­ge­te un­der den førs­te de­len av be­ve­gel­sen, og så fas­te­re i opp­før­se­len etter­som sla­get øker.

Dob­le bremse­ski­ver med 282 milli­me­ter dia­me­ter sørger for å få stopp på Yamaha­en. Det er tes­tens enes­te syk­kel med to ski­ver. Fø­lel­sen er bra, og det er lett å do­se­re kref­te­ne ved inn­brem­sing. Bremse­leng­den blir 43 me­ter og tes­ten nest bes­te re­sul­tat. ABS-sys­te­met er ak­ti­vert hele ti­den, det kan ikke kob­les ut.

In­stru­men­te­rin­gen er også her en en­kel, stor og rund må­ler, der plas­se­rin­gen gir mer å øns­ke ved sty­ret. Det er vans­ke­lig å se må­le­ren når vi kjø­rer med hel­hjel­mer. Dess­uten er den vel­dig mørk og blir på den­ne må­ten vans­ke­lig å lese av. Has­tig­he­ten vi­ses di­gi­talt, som øv­rig in­for­ma­sjon. Kva­li­tets­fø­lel­sen i bry­te­re og is­tru­men­ter hol­der god­kjent nivå.

ETTER EN UKE med re­tro­syk­ler er det på tide å opp­sum­me­re alle inn­trykk og måle­data fra tes­ten. Alt skal skri­ves ned og sam­men­fat­tes,

DU IM­PO­NE­RES AV DET JEVNE DRAGET GJEN­NOM HELE RE­GIS­TE­RET, HELT OPP TIL TOPP­EF­FEK­TEN.

for så å sam­men­stil­les og til slutt gi en vin­ner. Når vi vas­ker syk­le­ne i ga­ra­sjen før vi sen­der dem til­ba­ke til im­por­tø­re­ne, kan jeg ikke la være å smi­le litt av sce­na­ri­et. Voks­ne gut­ter og menn som står og gli­ser og syn­ger, sam­ti­dig som skum­met spru­ter i alle retninger. Alle vir­ker gans­ke en­kelt gla­de og for­nøy­de.

KLOKKEN ER SLAGEN, og re­sul­ta­te­ne skal pre­sen­te­res. Vin­ne­ren i po­eng­ta­bel­len skal kå­res, og våre per­son­li­ge valg skal for­kla­res.

På fjerde­plass hav­ner Moto Guzzi V7 II Stornello med sine 109 po­eng. Det er en mo­tor­syk­kel som skil­ler seg ut, men der det dess­ver­re er en god del mer å øns­ke når det gjel­der mo­to­ren og vi­bra­sjo­ner. Dess­uten er ikke kva­li­tets­fø­lel­sen den bes­te.

Tredje­plas­sen i po­eng­ta­bel­len går til Triumph Stre­et Twin med 127 po­eng. Den gjør ikke bort seg i noen av run­de­ne, men strek­ker li­ke­vel ikke til mot de frems­te kon­kur­ren­te­ne. Et mas­sivt drei­e­mo­ment im­po­ne­rer.

Kam­pen om gul­let til­spis­ser seg. På andre­plass, slått med bare ett po­eng, fin­ner vi Ducati Scrambler Flat Track Pro. To­talt får den 139 po­eng. En til­ta­len­de og tren­dy syk­kel med sær­pre­get stil og fint utstyr i et chas­sis som ikke gjør seg bort selv ved røff kjø­ring.

Til slutt er det bare vin­ne­ren igjen å pre­sen­te­re. Det blir Yamaha XSR 700, som san­ker 140 po­eng. Mo­tor­syk­ke­len fø­les moderne når vi kjø­rer den, og veiegen­ska­pe­ne er på topp. Yamaha har bygd en mo­tor­syk­kel med klas­sisk ut­strå­ling og blan­det den­ne med moderne tek­no­lo­gi på en måte som bå­de fun­ge­rer bra og til­ta­ler oss.

Selv når det gjel­der den mest pris­guns­ti­ge mo­tor­syk­ke­len, tar Yamaha sei­e­ren.

Hvil­ken av mo­tor­syk­le­ne du selv vel­ger til slutt, er mer et spørs­mål om smak og be­hag. Hips­ter­kul­tu­ren har and­re re­fe­ranse­ram­mer enn for ek­sem­pel adre­na­l­inst­in­ne racing­wan­na­bes. Å sur­fe gjen­nom byen på en kul Moto Guzzi med her­li­ge vi­bra­sjo­ner vei­er kan­skje tyng­re enn å til­bys en mo­tor og et chas­sis som lok­ker med ram­pe- og bak­hjuls­kjø­ring. Det fine med re­tro­seg­men­tet er at det har plass til et stort spenn av fø­re­re av alle ni­vå­er og ald­re.

Sti­lig sal med bra kom­fort hos ita­lie­ner­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.