LUCKY WHEELS

Selv om det kan gjø­re kjø­rin­gen dob­belt så mor­som, er det fjernt for man­ge å ta tak i skifte­nøk­ke­len selv og skru. Noen mo­tor­syk­lis­ter i Los An­ge­les be­stem­te seg for å end­re på det­te, og opp­ford­rer nå and­re til å bret­te opp er­me­ne.

Bike - - Reportasje - TEKST HANNA RASMUSON FOTO MAGNUS AXELSSON

IEN LI­TEN BAKGÅRD mel­lom to ga­ra­sjer står det et stort, av­langt bur. Bun­nen er dek­ket av tall, og opp­leg­get er klart til å be­nyt­tes un­der hel­gens fest på MC-klub­ben Lucky Wheels. Hø­na Court­ney, som trip­per rundt på bak­ken, skal være kvel­dens midt­punkt. Det bys nem­lig på “Chick­en shit bin­go.” En bingo­va­ri­ant der de tal­le­ne som Court­ney gjør fra seg på vin­ner. En­kelt og greit.

Lucky Wheels er imid­ler­tid in­gen MC-klubb i van­lig for­stand – men en “Do it yourself ”-ga­ra­sje. Selv om en av grunn­leg­ger­ne, Ty Neff, inn­røm­mer at det hen­der at folk ikke helt skjøn­ner hva det går ut på.

– Folk rin­ger fort­satt gans­ke ofte og spør om vi kan ta ser­vice på en Yamaha. Da sva­rer jeg bare nei, på det­te ste­det ut­fø­rer en selv ser­vice på Yamaha­en.

GA­RA­SJEN STAR­TET SOM en idé mel­lom tre ven­ner – Ty Neff, Jack­son McGovern og Ca­me­ron Jo­nes. Samt­li­ge er opp­vokst på lands­byg­da i Texas, og har mek­ket på mo­tor­syk­ler om­trent like len­ge som de har kjørt. Da de pak­ket ves­ken og flyt­tet til Los An­ge­les for å job­be med film, la de for det førs­te mer­ke til hvil­ket mo­tor­syk­kelmek­ka byen var, men også hvor vans­ke­lig det var å fin­ne et eg­net sted å ved­li­ke­hol­de syk­ke­len på. Umid­del­bart skjøt pla­ne­ne om en DIY-ga­ra­sje fart. Må­let var ty­de­lig; å ska­pe et sted der alle kun­ne dele sin kunn­skap, og der også folk som ald­ri had­de rørt en skifte­nøk­kel kun­ne føle seg vel­kom­ne. Et sted der fel­les­nev­ne­ren var kjær­lig­he­ten til ma­ski­ner på to hjul.

– Vi vil være et sted der folk kan kom­me og job­be på syk­le­ne uten å føle press. Jeg tror at man­ge kan opp­le­ve det som pin­lig ikke å kun­ne noe, men egent­lig hand­ler det bare om å ta seg tid til å lære. For å være helt ær­lig er ikke noe av det­te kjerne­fy­sikk, for­tel­ler Ty.

Opp­leg­get er en­kelt; de som kan mye læ­rer opp dem som kan lite. Ty og de and­re står til dis­po­si­sjon om noen tren­ger hjelp, men alle med­lem­me­ne hjel­per hver­and­re. Ty og de and­re har opp­fylt drøm­men om å ska­pe et sted der folk tør å prø­ve ting. Det er enk­le­re enn om en gjør det selv i sin egen ga­ra­sje – og bil­li­ge­re enn å set­te inn mo­tor­syk­ke­len på ser­vice hele ti­den. Men Ty me­ner at det også med­fø­rer noe mer som for man­ge kan­skje er det vik­tigs­te av alt: det blir vel­dig mye mor­som­mere å kjø­re.

– Jeg els­ker å kjø­re mo­tor­syk­le­ne som jeg selv har bygd de­ler av og tatt meg av alt ved­li­ke­hol­det på. Du læ­rer deg å kjen­ne mo­tor­syk­ke­len på en helt an­nen måte, du mer­ker hver dump og hø­rer alle ly­der – for du har be­rørt hver enes­te bolt og skrue på mo­tor­syk­ke­len selv. Jeg føler meg fak­tisk også tryg­ge­re, for jeg vet hva som fun­ge­rer per­fekt og hva som ikke gjør det.

I PRAK­SIS FOREGÅR et med­lem­skap slik at man be­ta­ler en av­gift, og så får man fri til­gang til ga­ra­sjen og alt verk­tøy. Dess­uten hol­des det bå­de kurs og work­shops som også er åpne for ikke-med­lem­mer – alt fra å byt­te olje til å svei­se og de­sig­ne en hel mo­tor­syk­kel. Hittil har Lucky Wheels om­trent 40 med­lem­mer, der­av ti er kvin­ner. En del kjø­per et dags­pass og kom­mer inn bare for en dag, mens and­re teg­ner seg for en må­ned. El­ler et helt år, som en av klub­bens med­lem­mer, Ja­mie Bari­lo­ne. Ja­mie kun­ne en del grunn­leg­gen­de ved­li­ke­hold før hun slut­tet seg til Lucky Wheels, men si­den hun ble med­lem, har hun fått stør­re drøm­mer for sin Harley. Blant an­net vil hun ta bort de­ler som kilo­me­ter­tel­ler og speedo­me­ter, og byt­te ut bå­de sal og sty­re. Men først og fremst vil hun ha en an­nen mo­tor.

– For ti­den kjø­rer jeg en 883 sport­s­ter, men jeg har hørt at det er gans­ke en­kelt å byt­te til en 1200-mo­tor. Det vil gi mye mer kref­ter og mor­som­mere kjø­ring i leng­den. Så vil jeg byt­te ut pea­nøt­tan­ken jeg har mot en stør­re, for nå kan jeg bare kjø­re 11 mil før jeg må tan­ke, el­ler be­kym­re meg for at re­serve­tan­ken kan bli tom. Jeg ha­ter når det­te skjer.

I til­legg til å være et sted der man i prin­sip­pet kan byg­ge om hele mo­tor­syk­ke­len, er Lucky Wheels også et sted med godt sam­hold. I til­legg til fes­ter og hønse­bin­go kjø­rer de ofte på tur sam­men, og Ja­mie ser på man­ge av med­lem­me­ne som nye ven­ner. Hun set­ter også pris på at det er et sted der alle mo­tor­syk­ler er vel­kom­ne. Til ga­ra­sjen kom­mer alt fra BMW, Hon­da, Moto Guzzi, Triumph og Harley.

– Jeg tror at man i en del mo­tor­syk­kel­kret­ser me­ner at man bare kan kjø­re ett en­kelt mer­ke. Folk har ofte vel­dig be­stem­te me­nin­ger når det kom­mer til mo­tor­syk­ler og mo­tor­stør­rel­se. Men her er det ikke slik. For-

le­den dag var vi et føl­ge på 20 per­soner som var ute og kjør­te – og det var minst sju uli­ke mo­tor­syk­kel­mer­ker med.

Si­den hun ble med­lem har Ja­mie de­mon­tert mo­tor­syk­ke­len fle­re gan­ger, tatt av og satt på hjulene igjen, truk­ket om led­nin­ge­ne til bakre blink­lys, og skif­tet olje for førs­te gang. Da hun ny­lig reis­te bort og lot Har­ley­en stå igjen ale­ne i opp­kjør­se­len for førs­te gang, føl­te hun at den vil­le vise hen­ne at hun had­de for­sømt den mens hun var borte.

AT FOLK HAR nære re­la­sjo­ner til mo­tor­syk­le­ne sine og re­pa­re­rer og mo­di­fi­se­rer dem, er de­fin­tivt ikke noe nytt. Før Jack­son McGovern flyt­tet til Los An­ge­les, drev han for ek­sem­pel en lig­nen­de og mer uof­fi­si­ell virk­som­het i en ga­ra­sje i Aus­tin. Bi­ke­re har all­tid møt­tes i hver­and­res ga­ra­sjer og lånt verk­tøy. For­skjel­len med Lucky Wheels er at de også er åpne for dem som ikke har en fast møte­plass, og dem som ikke er vant til å mek­ke i det hele tatt og føler seg ukom­for­tab­le med verk­tøy­et.

Lucky Wheels er imid­ler­tid ikke ale­ne om å ha snap­pet opp DIY-tren­den. Da ide­en kom på bor­det, kjen­te de til rundt 10 of­fisi- el­le DIY-ga­ra­sjer i USA, og si­den de åp­net i de­sem­ber i fjor, har det­te tal­let dob­let seg. Jack­son McGovern tror at det har like mye å gjø­re med at det fin­nes en ge­ne­rell DIYtrend i sam­fun­net.

– Det fin­nes bå­de DIY-res­tau­ran­ter, ba­ke­ri­er og verk­ste­der over­alt for ti­den.

Å VÆRE SIN egen me­ka­ni­ker for­vand­ler også hele mo­tor­syk­kel­in­ter­es­sen til et hånd­verk og en ge­nuin hobby. Det skal imid­ler­tid sies at det­te ikke pas­ser for alle. Det løn­ner seg hel­ler ikke for alle å ved­li­ke­hol­de mo­tor­syk­ke­len selv. Har du en syk­kel som er split­ter ny og kom­mer rett fra fab­rik­ken, så har du sann­syn­lig­vis også ga­ran­ti på den og ra­bat­ter på ser­vice. Dess­uten er det vans­ke­li­ge­re å kom­me til skru­er og mut­te­re. En mo­tor­syk­kel fra 2016 er ikke ment for å re­pa­re­res av ei­e­ren, mens en fra 70-tal­let sann­syn­lig­vis le­ve­res med verk­tøy­kas­se på kjø­pet. Der­for har det også falt helt na­tur­lig at det for det mes­te er vin­ta­ge-mo­del­ler som tril­ler inn hos Lucky Wheels.

– På en måte tror jeg at jeg kjø­rer vin­ta­ge-mo­tor­syk­ler nett­opp for­di jeg li­ker selve ved­li­ke­hol­det like mye som å kjø­re, for el­lers had­de jeg sann­syn­lig­vis kjøpt en ny syk­kel som gikk helt knirke­fritt, ut­ta­ler Jack­son McGovern.

Om fem år hå­per bå­de han og de and­re at Lucky Wheels fin­nes på fire–fem fle­re ste­der rundt om i lan­det. Og Jack­son tror at DIY-ga­ra­sjen er kom­met for å bli.

– Det er vel ikke helt umu­lig at de be­gyn­ner å pop­pe opp i Skan­di­na­via snart hel­ler.

Lucky Wheels be­står av to ga­ra­sjer, hvor den ene har et over­bygg med bil­jard­bord og so­fa­er – som Ty, Jack­son og Ca­me­ron har so­vet på man­ge net­ter når det har vært mye å gjø­re.

Uten­for ga­ra­sjen på Mis­sion road. Til venst­re står The Grean Bean – Lucky Wheels tro­fas­te van og mas­kot.

Jack­son re­pa­re­rer ga­ra­sjens ho­ri­son­ta­le båndsag, som bru­kes til å sage til di­ver­se me­tall­de­ler. verk­tøy nok til det mes­te. I ga­ra­sjen fin­ner du til å byg­ge en Chop­per. Alt fra å byt­te kje­de

Ja­mie Bari­lo­ne tar med sin Harley til ga­ra­sjen minst en gang i uken, inn­imel­lom blir det tre.

“Chick­en shit bin­go”-stjer­nen Court­ney.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.