For­sik­rings­guid­en 2017

Vi guid­er deg til rik­tig vei­valg når du skal for­sik­re din øyen­sten.

Bike - - Inhold - TEKST KEN­NETH NOR­DAHL-PE­DER­SEN FOTO BIKE

ÅSKULLE GI ET ge­ne­relt råd om hvil­ket for­sik­rings­sel­skap du skal vel­ge, er vans­ke­lig. Det av­hen­ger av fle­re fak­to­rer – hvil­ket sel­skap som gir deg best pris kom­mer an på hvem du er, hvor du bor, hvil­ken syk­kel du vil for­sik­re, og i noen til­fel­ler hvor­dan du er som per­son (!). For å få en noen­lun­de over­sikt over mar­ke­det, har vi bedt om pris på to ty­per for­sik­ring, full­el­ler del­kas­ko, på 14 for­skjel­li­ge mo­tor­syk­ler - for fire for­skjel­li­ge per­soner. Det­te gir til­sam­men 896 pris­fore­spørs­ler!

Nytt av året er at vi har bedt om pri­ser der våre ”test­kun­der” har minst to and­re for­sik­rin­ger i sel­ska­pet. Tid­li­ge­re år har vi for­ut­satt mo­tor­syk­kel som enes­te for­sik­rings­pro­dukt. Noen sel­skap har da ikke vil­let gi pris for­di de ikke øns­ker å ha kun­der som bare for­sik­rer mo­tor­syk­ke­len hos dem. Vi­de­re ope­re­rer alle sel­skap med uli­ke ra­bat­ter for ”to­tal­kun­der”. Pro­ble­met med må­ten vi gjør det på nå, er selv­sagt at det er to­tal­pri­sen på alle di­ne for­sik­rin­ger som i bunn og grunn er in­ter­es­sant, og der­med blir det vik­ti­ge­re enn noen gang å rin­ge fle­re sel­skap for å få din pris.

Grav deg ned i ta­bel­len på de nes­te si­de­ne, det er gans­ke in­ter­es­sant. Som du raskt vil se, er det enor­me ut­slag. Ett og sam­me sel­skap kan for en gitt kun­de være dy­rest på en mo­dell og bil­ligst på en an­nen. Den størs­te pris­for­skjel­len på sam­me pro­dukt og sam­me kun­de er på hele 600 %. Dy­rest er alt­så hele seks gan­ger så dyr som den bil­ligs­te. Her er det mye pen­ger å spa­re.

Ulyk­ker kan skje fort – sørg for å ha rik­tig for­sik­ring.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.