og en­duro­buk­ser

Bike - - Gear -

CROSS- OG EN­DURO­BUK­SER fra mer­ket Fox. Buk­se­ne har god pass­form og fø­les so­li­de, med or­dent­lig mid­je­luk­king.

En eks­tra klaff dek­ker gyl­fen for å be­skyt­te de edle de­le­ne mot smuss og væte. So­li­de for­sterk­nin­ger er sydd på ved hof­te­ne, og du får ven­ti­la­sjons åp­nin­ger over­knær­ne for å lede bort svet­te.

På inn­si­den av bei­na, like un­der lå­re­ne og ned­over, sit­ter det so­li­de for­sterk­nin­ger av lær som be­skyt­ter mot sli­ta­sje og var­me. Dis­se gir også et bra grep mot sa­len og tan­ken på mo­tor­syk­ke­len. Etter at­skil­li­ge ti­mers bruk i all slag vær kon­sta­te­rer jeg at kva­li­te­ten er høy. Buk­se­ne fun­ge­rer bra, og sli­ta­sjen er mi­ni­mal. Det er en­kelt å vas­ke dem etter bruk med svamp el­ler ved å spy­le dem, da de er re­la­tivt glat­te uten en mas­se ril­ler el­ler møns­ter.

Buk­se­nes ut­for­ming har den tøf­fe be­nev­nel­sen ”Ri­ding At­tack Po­sition”. Ma­te­ria­let som be­nyt­tes he­ter Du­rab­le 600D Po­ly­es­ter. St­retch fin­nes over knær­ne, ved ba­ken og skrit­tet.

PRØVD AV: CHRISTER MI­I­NIN PRIS: FRA CIR­KA 1500 KRO­NER WEB: WWW.FOXRACING.COM

Også svært vel­eg­net for stå­en­de kjø­ring.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.