BAKKER IN THE DAYS...

Med for mye tid og pen­ger mel­lom hen­de­ne har Bals­vik Se­nior res­tau­rert en Bakker Suzuki.

Bike - - Bygg - TEKST & FOTO JONATHAN BALS­VIK

HVIS DU HAD­DE en Suzuki GSX 1100 på 80-tal­let, var du kul. Om du had­de en Katana, var du helt sjef. Men hvis du had­de en Bakker, Har­ris, Bi­mo­ta el­ler lig­nen­de, var du verst – en av­gud. Det er slik fa­ren min be­skri­ver det når vi pra­ter om det se­nes­te pro­sjek­tet hans. Det hand­ler om en GSX 1100 ’81, om­bygd etter ty­pisk Ni­co Bakker-opp­skrift. Det­te ek­semp­la­ret har stått og sam­let støv si­den 1994, med man­ge re­no­ve­rings­pla­ner, men glemt i et hjør­ne. Men nå da den har fått ei­er num­mer 13, var det en­de­lig på tide.

– Jeg vil­le at den skul­le se ut som den gjor­de da den ble mon­tert av Cla­es­sons Mo­tor i Bromöl­la – svensk im­por­tør av Bakker – på be­gyn­nel­sen av 80-tal­let, for­tel­ler den nos­tal­gis­ke gub­ben, min far Jo­han.

For den som ikke kjen­ner til Ni­co Bakker, var han ramme­byg­ge­ren alle rev og slet i på 80-tal­let. Med en me­ritt­lis­te lang nok til minst en fak­ta­ru­brikk (se nes­te side), had­de han både til­lit hos og ble kopiert av GP-team­e­ne.

Opp­skrif­ten for per­fek­sjon i gate­ver­sjon var den gan­gen å pluk­ke med seg hjul, brem­ser, mo­tor, el-sys­tem og for­gaf­fel fra en GSX 1100 og plas­se­re det­te i et om­fat­ten­de Bakker-chas­sis, der rør­ram­men var høyde­punk­tet. I det­te til­fel­let hand­ler det om num­mer to av rundt et 50-talls en­he­ter som im­por­tø­ren Cla­es­sons tok inn og skrud­de sam­men.

Bals­vik Se­nior kom over re­no­ve­rings­ob­jek­tet da han skul­le sel­ge en feil­kjøpt 50-talls Har­ley (som sagt, gub­be). Det var et kom­plett ob­jekt, men alt var slitt og skrudd i hjel – had­de be­hov for en grun­dig re­no­ve­ring. Pro­sjek­tet tok ikke man­ge må­ne­de­ne, men da skal man ha i bako­det at det hand­ler om en fire­barns­pap­pa der nett­opp garasjen er til­flukts­sted. Han har valgt en tål­mo­dig kone.

Mo­to­ren er prep­pet etter tids­rik­tig opp­skrift med blant an­net økt bo­ring til 1 168 ku­bikk, eks­port­kam­mer, svei­set veiv, kap­pet gir­kas­se, su­per­hub-clutch, dyna-ten­ning og Hi-flow-por­ting. Den har Mi­kuni Smooth­bore-for­gas­ser og et mer åpent Bakker-ek­sos­sys­tem. – Det blir ikke stort mer 80-tall enn det­te! Ram­men har fått til­ba­ke sin for­dums glans, tid­li­ge­re gjemt bak et lag med rust. Kå­pe­ne, med den gul­røde lak­ke­rin­gen som Cla­es­sons ga dem i 1984, er re­no­vert. Bak­ke­ren ble skrudd sam­men al­le­re­de i 1982, men etter at den ble kra­sjet med et par gan­ger, hav­net den i Bromöl­la igjen og fikk den ka­rak­te­ris­tis­ke farge­kom­bi­na­sjo­nen.

Hva fjæ­rin­gen gjel­der, ble det en midt­plas­sert en­kel­dem­per bak iste­den­for en på hver side, som Bakker-chas­si­set mu­lig­gjør. Fak­tum er at det hand­ler om en tid­lig Öh­lins-for­gjen­ger til en­kel­dem­pe­ren. For­gaf­fe­len er av stan­dard­mo­del­len, men helt ny.

– Ja­pa­ner­ne byg­de mo­tor­syk­le­ne sine for det ame­ri­kans­ke mar­ke­det, som vil­le ha mye my­ke­re sa­ker. Mo­to­re­ne var fine, men kjøre­egen­ska­pe­ne dår­li­ge. Så der­for kjøp­te man et Bakker-chas­sis, for­tel­ler Jo­han.

Vil­le du ha mer kle­brig gum­mi på 80-tal­let, måt­te du gå opp i stør­rel­se, og det krev­de bre­de 18-tom­mers fel­ger bak. Selv­sagt har også den­ne Bak­ke­ren det­te, sam­men med et 160-bak­dekk.

El-sys­te­mer er sjel­den en for­nøy­el­se uan­sett ti­år. Bak­ke­rens el-sys­tem er blitt re­no­vert med et hat/kjær­lig­hets­for­hold. I fo­to­stu­dio­et blir det ty­de­lig hvor­dan mo­der­ne tek­no­lo­gi har ut­vik­let en så en­kel ting som lyk­te­ne. Bak­ke­rens dob­le front­lykt ly­ser opp om­trent like mye som bremse­ly­set.

I garasjen er ikke fa­ren min av dem som be­reg­ner lang tid. Når det byg­ges, går det fort, som hans hjelp­som­me ka­me­ra­ter kan be­kref­te – i det­te til­fel­let Katana-Jör­gen, lakk-Ro­ger og Erik hos E&D. Han fø­ler seg, etter en vin­ter med in­ten­siv mek­king, fer­dig med Bak­ke­ren.

– Det skal ikke være noe ny­bygg, men en ori­gi­nal­syk­kel fra tid­lig på 80-tal­let, slik den så ut i sin kul­tur. Det har hand­let om å gjen­ska­pe drøm­mer fra 80-tal­let, for­tel­ler Jo­han.

Med tan­ke på hvor man­ge kjøre­tøy som står sam­men­stim­let i garasjen i dag, har hans frems­te hobby vært å drøm­me.

Slik så den ut på svart/hvitt­ti­den.

80-tal­lets ver­sting, som stort sett in­ne­bar at du fikk en mo­tor­syk­kel til pri­sen av to. Men det­te var også på den ti­den da en Du­ca­ti kos­tet to-tre gan­ger mer enn en ja­pa­ner, hvis en skal for­sva­re in­ves­te­rin­gen.

Bak­ker­ne er re­gist­rert som ama­tør­bygg med ny ram­me. Det­te er gate­ver­sjo­nen uten jus­ter­bar gaf­fel­vin­kel.

Et Bakker-ek­sos­sys­tem hjel­per den trim­me­de 1168-mo­to­ren med å pus­te bed­re. Også sving­ar­men er fra Bakker.

Mo­to­ren er op­ti­ma­li­sert skik­ke­lig, og får nå driv­stoff gjen­nom Mi­ku­nis Smooth­bore-for­gas­ser.

Den gul­røde lak­ke­rin­gen er et kjenne­tegn for Bakker-ut­ga­ver bygd av Cla­es­sons Mo­tor i Bromöl­la.

Ori­gi­nal­in­stru­men­te­rin­gen var ikke noe vak­kert syn, og byt­tes ofte til mind­re og enk­le­re mo­del­ler som dis­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.