Re­dak­sjo­nen

Skal du kjø­pe ny mo­tor­syk­kel i år?

Bike - - Leder -

To­bias Pe­ters­son Sjef­re­dak­tør

to­bias@bike.se Ab­so­lutt. Som du kan lese i Ga­ra­ge i den­ne ut­ga­ven, så har jeg byt­tet ut Aprilia Tuo­no­en med Husqvar­na 701 Su­per­mo­to. Whe­e­e­e­lie! Stig-Roar Martinsen Redaktør Bike Nor­ge srm@bike.no Det er al­le­re­de gjort. Yamaha MT-10 SP er min nye føl­ge­svenn når jeg skal ha kva­li­tets­tid av yp­pers­te klas­se.

Chris­ter Mi­i­nin Test­sjef

chris­ter.mi­i­nin@bike.se Nå ven­ter jeg på en Su­per Ad­ven­tu­re 1290 S. Su­get etter en 690 En­duro er også svært på­tren­gen­de. Grus­kjø­rin­gen lok­ker.

Andreas Jen­ner­sjö Redaktør Bike Sve­ri­ge

andreas.jen­ner­sjo@bike.se Japp. Min tou­ring-kom­pis i tung­vekts­klas­sen skal vike plass for noe nytt. For­hå­pent­lig­vis får dere snart vite fle­re de­tal­jer om hva det blir.

Ve­sa Koiv­u­nen Redaktør, Bike Fin­land

ve­sa.koiv­u­nen@bike.fi Jeg skul­le gjer­ne kjø­pe en el­ler fle­re nye mo­tor­syk­ler. Men det blir be­kla­ge­lig­vis ikke noe nytt i ga­ra­sjen det­te året.

He­le­na Se­ne Layout

Nei, ikke i år hel­ler. Jeg får ald­ri fin­ge­ren ut og tar lap­pen, så der­med blir det bare dumt å kjø­pe en ny mo­tor­syk­kel.

Stein Røm­me­rud Kro­ni­kør

stein@mo­togp.no Jeg vur­de­rer en ren bane­syk­kel, men be­slut­nin­gen er ikke tatt.

To­bias Bo­vin Psy­ko­log

Jeg har al­le­re­de kjøpt årets mo­tor­syk­kel, og den var ny i 1996 (med ABS!). Bi­drar kan­skje til sta­ti­stik­ken over ny­salg i 2018 el­ler 2019.

Mat Ox­ley Moto GP-eks­pert

Twit­ter:@ma­tox­ley Jeg kjøpte en TMAX i fjor. Jeg skal sel­ge min RC30 En­du­ran­ce­ra­cer, og kan­skje kjø­pe en Ducati Scram­bler fra 70-tal­let.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.