Magiske Mugello

Ingvild Bol­me be­søk­te den ita­li­ens­ke MotoGP-ba­nen.

Bike - - Innhold - TEKST OG FOTO INGVILD BOL­ME

AL­LER FØRS­TE GANG Mugello ar­ran­ger­te Grand Prix var i 1976, og den 5,2 km lan­ge ba­nen, som bøl­ger na­tur­lig in­ne i en vak­ker, tre­kan­tet dal, har stort sett vært uend­ret si­den den gang. Hvert år inn­tar rundt 100 000 til­skue­re den folke­kjæ­re og po­pu­læ­re ba­nen og ska­per et even­tyr av en stem­ning un­der hele hel­gen, døg­net rundt. Mugello er kjent for en helt unik atmo­sfæ­re og stem­ning. Med unn­tak av en tri­bu­ne for Ducati og en tri­bu­ne for Mar­co Si­mon­cel­lis fan­klubb, dek­kes åse­ne rundt ba­nen av gul­kled­de til­skue­re som kom­mer for å hyl­le ”Il Gran­de” (Den Sto­re), også kjent som The Doc­tor el­ler The GOAT (The Grea­test Of All Ti­me). Vi pra­ter selv­sagt om Va­len­ti­no Ros­si, Ita­lias sto­re stolt­het med ni ver­dens­mes­ter­tit­ler, som i år kjø­rer sin 22. se­song i se­ri­en og jak­ter på den his­to­ris­ke tien­de tit­te­len.

RUNDT 165 KILO­ME­TER unna lig­ger en li­ten by med nav­net Tavul­lia, byen der Ros­si har vokst opp og bor i dag. Med så­pass kort av­stand til Mugello og med så man­ge år i MotoGP-sir­ku­set, er det ikke få mil Ros­si har til­bake­lagt på den­ne ba­nen, som han selv sier er den som lig­ger hans hjer­te nær­mest, og hvor han fø­ler seg nær­mest sine fans. På Mugello må man lete len­ge etter en til­skuer som bæ­rer noe an­net enn gul­far­gen og num­mer 46. Og hver gang Ros­si vi­ses på stor­skjer­men el­ler pas­se­rer på ba­nen, løf­ter ju­be­len seg til him­mels, og gul røyk vel­ter over folke­meng­de­ne. Road­racing er en folke­sport i Ita­lia, og Ros­si er for dem selv­es­te gu­den i MotoGP.

Som van­lig er det sto­re for­vent­nin­ger til at Ros­si le­ve­rer på Mugello, men den­ne gang var det tvil om han i det hele tatt vil­le stil­le til start, da han var ut­satt for en mo­tocross­ulyk­ke uken i for­vei­en, had­de til­bragt et døgn på syke­hus, og fort­satt had­de smer­ter. Det er in­gen tvil om at hans til­stede­væ­rel­se er av stor be­tyd­ning for de frem­møt­te til­skuer­ne. Skal man måle Ros­sis po­pu­la­ri­tet ut fra det man ser på Mugello, så er det in­gen tvil om at Ros­si ikke bare er en del av MotoGP, han ER MotoGP.

ROS­SI KOM SEG HEL­DIG­VIS opp på Yamaha­en for hel­gen og kva­li­fi­ser­te seg til en andre­plass, bak Vi­na­les som tok pole. Ros­si tok star­ten i lø­pet og le­det an i fle­re run­der, men det var ita­lie­ne­ren Do­vizio­so som over­tok le­del­sen og stakk av med sei­e­ren på hjemme­bane på Ducati, og han tok der­med sin tred­je sei­er i MotoGP, den førs­te på tørt føre. Span­jo­len Vi­na­les krys­set mål­lin­jen som andre­mann og styr­ket sin le­del­se i mes­ter­ska­pet, mens ita­li­ens­ke Pe­truc­ci tok en over­ras­ken­de sis­te pall­plass og sin førs­te på tørt føre. Ros­si sik­ret seg en fjerde­plass og vik­ti­ge 13 po­eng, og lig­ger på tredje­plass sam­men­lagt etter seks løp.

Fan­sen var så ab­so­lutt ikke skuf­fet. De fikk ser­vert et fan­tas­tisk løp i ny­de­lig vær, og gle­det seg stort over to ita­lie­ne­re og to Du­ca­ti­er på pal­len, så det var du­ket for en stor fest­dag blant både team og pub­li­kum.

DER­SOM DU ØNS­KER å dra til et MotoGP-løp hvor det er en helt unik atmo­sfæ­re og et fan­tas­tisk stem­nings­fullt og in­klu­de­ren­de pub­li­kum, kan Mugello an­be­fa­les på det var­mes­te. Du vil få en opp­le­vel­se du sent vil glem­me, og en stem­ning som umu­lig kan be­skri­ves med ord. Men vær tid­lig ute både med å be­stil­le bil­let­ter og å an­kom­me ba­nen.

Åse­ne i Mugello ma­les gule av fest­gla­de til­skue­re hele uken fra gry­tid­lig mor­gen. Stem­nin­gen sti­ger fak­tisk til him­mels fle­re ti­mer før førs­te ra­cer rul­ler ut på ba­nen.

Do­vi tok sei­e­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.