SMAR­TE DUPPEDINGSER TIL BESVÆR

Bike - - Leder - STIG-ROAR MARTINSEN, RE­DAK­TØR

JEG HAR VÆRT inn­om te­ma­et uopp­merk­som­me bi­lis­ter et par gan­ger tid­li­ge­re. Med mye mer kjøtt på er­fa­rings­bei­net og dess­uten fersk sta­ti­stikk, må jeg skri­ke nok et var­sku. Så langt i se­son­gen har det vært ri­ke­lig med opp­le­vel­ser hvor jeg har fått godt inn­syn i bi­lis­te­nes man­ge gjøre­mål. Utro­lig hva man ob­ser­ve­rer når man er be­visst på det. Det går fra mo­bil­te­le­fo­ner klist­ret til øret i rund­kjø­rin­ger og ut fra lys­kryss, til hol­ding av bur­ger i den ene hån­den og ser­vi­et­ter i den and­re. En brus­flas­ke var sik­kert også in­volvert og et spen­stig inn­slag i sjong­le­rin­gen. Det ver­ste ek­sem­pe­let var da en mot­gå­en­de bil kom over i mitt kjøre­felt mens det åpen­bart ble teks­tet med beg­ge hen­der på top­pen av dash­bor­det. Er det vir­ke­lig nød­ven­dig å multi­tas­ke når man kjø­rer bil? Har man så dår­lig tid at man ri­si­ke­rer li­vet til med­tra­fi­kan­te­ne? Et par se­kun­ders blikk på de sis­te Face­bo­ok-opp­da­te­rin­ge­ne kan fort bli fa­talt.

EN FERSK RAP­PORT fra Trans­port­øko­no­misk in­sti­tutt (be­stilt av Sta­tens veg­ve­sen) av­dek­ker at nes­ten hver tred­je døds­ulyk­ke i trafikken kom­mer av nett­opp uopp­merk­som­me sjå­fø­rer. Mye av den mang­len­de opp­merk­som­he­ten på vei­en er knyt­tet til tek­nis­ke in­stal­la­sjo­ner som ra­dio, gps, fø­rer­støtte­sys­te­mer, og alt­så mo­bil­te­le­fo­ner. Fors­ker­ne bak rap­por­ten har gått gjen­nom ulyk­kes­rap­por­ter fra pe­rio­den 2011 til 2015. Som en føl­ge av rap­por­ten blir det i 2019 iverk­satt en kam­pan­je som skal vek­ke dis­tra­her­te og uopp­merk­som­me tra­fi­kan­ter. Selv­sagt bur­de en slik kam­pan­je vært helt unød­ven­dig, men når bi­lis­te­ne rundt oss ikke for­står bed­re, øns­ker jeg kam­pan­jen vel­kom­men – selv om den alt­så er plan­lagt til et styk­ke langt inn i frem­ti­den. Vi mo­tor­syk­lis­ter tren­ger i høy­es­te grad våk­ne bi­lis­ter rundt oss. Mitt ho­ved­bud­skap er at du som iv­rig mo­tor­syk­list må ta høy­de for at bi­lis­te­ne rundt deg er litt opp­tatt med bar­be­ring el­ler and­re gjøre­mål. Legg der­for inn en li­ten sik­ker­hets­mar­gin og ta all­tid ut­gangs­punkt i at alle bi­ler kjø­res av en idiot.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.