DETALJENE OM INNSPRØYTENDE TOTAKTER

KTM har ma­te­ria­li­sert inn­sprøyt­ning på sine to­takts en­duro­ma­ski­ner, og slik fun­ge­rer det.

Bike - - Update -

DEN ØSTERRIKSKE PRODUSENTEN har fun­net løs­nin­gen som gir re­ne­re av­gas­ser og eli­mi­ne­rer be­ho­vet for jus­te­rin­ger og blan­ding av olje i sup­pen. Sys­te­met kal­les TPI og byg­ger på kjent tek­no­lo­gi. Men KTM har nå fått det til å fun­ge­re un­der de tøf­fe for­hol­de­ne som en en­duro­mo­tor­syk­kel ut­set­tes for.

TPI be­står av et spjeld­hus hvor luft og olje blan­des. Mik­sen su­ges de­ret­ter ned i veiv­hu­set. Inn­sprøyt­nin­gen er plas­sert på hver side av sy­lin­de­ren med sine munn­styk­ker ret­tet inn i over­strøm­mings­ka­na­len. Ved å til­set­te driv­stof­fet se­ne­re, når olje- og luft­mik­sen strøm­mer opp, ef­fek­ti­vi­se­res smø­rin­gen av veiv­ak­se­len, som er grun­nen til hal­ve­rin­gen av olje­for­bru­ket. Der­med skal en blan­ding på 1 pro­sent være nok.

IFØL­GE OPP­LYS­NIN­GER SKAL KTM ha hatt pro­ble­mer un­der ut­vik­lin­gen med å fin­ne inn­spru­te­re som tål­te var­men og vi­bra­sjo­ne­ne som kom­mer av mon­te­rin­gen i sy­lin­de­ren. Sys­te­met kon­trol­le­res av en styre­en­het som hen­ter in­for­ma­sjon fra fem sen­so­rer. Dis­se gir opp­lys­nin­ger fra inn­su­get, om­gi­vel­ses­luft­trykk, spjel­dets po­si­sjon, samt vann- og oljetem­pe­ra­tur. Det nye spjeld­hu­set må­ler 39 milli­me­ter og kom­mer fra Dellor­to. Gas­sen sty­res av en he­der­lig wire. Ol­jen ma­tes fra en 0,7 li­ter stor tank via en ny pum­pe, iføl­ge KTM skal du kla­re cir­ka fem tank­fyl­lin­ger med ben­sin før olje må fyl­les.

TPI gjør at KTM kla­rer de tøf­fe­re ut­slipps­kra­ve­ne som Euro 4 in­ne­bæ­rer, produsenten er imid­ler­tid klar over at sys­te­met ikke hol­der mål når det er på tide med Euro 5 i 2020. En av grun­ne­ne er at ben­sin frem­de­les kom­mer ut av ben­det, noe som bi­drar til høy­ere ni­vå­er av gif­ti­ge stof­fer i av­gas­se­ne. Hvor­dan produsenten kom­mer til å løse det­te, gjen­står å se.

Nær­mest i bil­det ser du en av de to inn­sprøy­ter­ne som er mon­tert di­rek­te i sy­lin­de­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.