MUNROS MIN­NE LE­VER

In­di­an har byg­get en høy­farts­til­pas­set Scout for å fei­re 50-års min­net av Burt Munros re­kord.

Bike - - Update -

HIS­TO­RI­EN OM NEW Zea­len­de­ren Burt Mun­ro som byg­de sin egen In­di­an-mo­to­ri­ser­te stre­am­li­ner i et skjul, frak­tet den til sal­tør­ke­nen i Bonne­vil­le og sat­te en ny has­tig­hets­re­kord, er vel­kjent i mo­tor­syk­kel­kret­ser.

Det var for 50 år si­den. Etter det har det også blitt stor­film om den sto­re be­drif­ten fra den høy­farts­sult­ne Burt Mun­ro.

For å fei­re min­net av re­kor­den har noen In­di­an- an­sat­te byg­get en hel­kåpe­ba­sert ver­sjon av den ny­es­te Scout-mo­del­len hvor driv­lin­jen er mo­di­fi­sert av pro­du­sen­tens egne in­ge­ni­ø­rer. Mo­tor­syk­ke­len er mo­di­fi­sert for mak­si­mal topp­fart og skal kjø­res av Burt Munros fet­ter og road­racing­fører Lee Mun­ro i Bonne­vil­le den 13. au­gust. Han voks­te opp i sam­me by som sin eld­re slekt­ning, og ble tid­lig in­spi­rert av ham. I dag kon­kur­re­rer han både på bane og van­lig vei.

– Hans ap­pe­titt for fart er helt klart over­ført til mitt DNA. At In­di­an gjør det­te, er fan­tas­tisk, og jeg kun­ne ikke være stol­te­re over å få ar­bei­de med dem og kjø­re min egen Scout i Bonne­vil­le til min­ne om Burt og den his­to­ris­ke re­kor­den, sier Lee Mun­ro.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.