EGEN CUSTOMAVDELING

Bike - - Update -

MV Agus­ta kan være i ferd med å ska­pe en av­de­ling for mer eks­klu­si­ve ver­sjo­ner av ek­sis­te­ren­de mo­del­ler. Den skal he­te RVS, Re­par­to Veico­li Spec­ia­li. På norsk be­tyr det noe sånt som av­de­lin­gen for spe­sial­kjøre­tøy. I det sis­te har mo­tor­syk­kel­ver­de­nen vist stor in­ter­es­se for bygg av det eks­klu­si­ve mer­ket. Rough Crafts, Deus Cus­toms og Val­terMoto er av dem som har vå­get å set­te kut­te­ren i en MV Agus­ta. Det fin- nes alt­så gode grun­ner for at produsenten selv kan hen­ge seg på etter­spør­se­len etter spe­sial­mo­del­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.