Kar­bon­fi­ber­tek­no­lo­gi og kraft­kil­de

Bike - - Prøvekjøring -

FOR Å SPA­RE vekt be­nyt­ter man kar­bon­fi­ber. På Su­per­leg­ge­ra­en spa­res det1,6 kilo vekt bare på fel­ge­ne med det­te ma­te­ria­let iste­den­for alu­mi­ni­um. Ram­men, el­ler Mo­no­coquen, spa­rer yt­ter­li­ge­re 1,7 kilo og vei­er kun 2,5 kilo to­talt. Vi­de­re spa­res det 0,9 kilo på sving­ar­men ved valg av kar­bon­fi­ber. Bakram­men hos Pa­ni­ga­le er av alu­mi­ni­um og vei­er 2,1 kilo. Det­te kan sam­men­lig­nes med Su­per­leg­ge­ra­ens, som vei­er 0,9 kilo. En al­le­re­de lett mo­tor­syk­kel (Pa­ni­ga­le 1299) er gjort enda let­te­re ved å be­nyt­te så mye kar­bon­fi­ber som mu­lig, og vek­ten stop­per på 156 kilo.

MO­TO­REN, SOM BYG­GER på Pa­ni­ga­les 1299, er også om­ar­bei­det og let­te­re for mer ytel­se. Vekt­re­du­se­rin­gen er hele 2,1 kilo mot Pa­ni­ga­les mo­tor­ver­sjon.

Veiv­ak­se­len er lett og om­ar­bei­det. Rå­de­ne er av Ti­tan, og de om­gjor­te stemp­le­ne be­nyt­ter bare to stem­pel­rin­ger mot tid­li­ge­re tre.

For­bren­nings­kam­me­ret er om­ar­bei­det i hen­hold til WorldSBK-reg­le­ne, og kam­ak­sel­pro­fi­len er ny, med høy­ere ven­til­lø­ft.

Ven­ti­le­ne er av Ti­tan, og har stør­re di­men­sjon enn WorldSBK-mo­del­len.

På inn­sugs­si­den er di­men­sjo­ne­ne 48 mm (46,8 mm for Pa­ni­ga­le), og på ek­sos­si­den 39,5 mm (38,2 mm for Pa­ni­ga­le).

Til tross for racin­gy­tel­se kla­rer mo­to­ren Euro4-be­stem­mel­se­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.