Come­back for 900 SS

Bike - - Prøvekjøring -

MO­DER­NE DUCATI SU­PER­SPORT ble lan­sert for snart 30 år si­den, i 1988. Mo­del­len ble bygd for å være en op­ti­mal sports­mo­tor­syk­kel for gate­kjø­ring.

Den luft­kjøl­te Des­mo­due-mo­to­ren på 904 ku­bikk var ba­sert på sam­me kon­struk­sjon som du fin­ner hos den kåpe­løse 80-talls­mo­del­len Pantah, men veiv­hu­set var hen­tet fra sports­syk­ke­len 851. Nav­net fan­tes fra før, og ble gjen­opp­li­vet i den­ne tids­pe­rio­den, da Ca­gi­va var ei­er av Ducati.

Po­pu­læ­re 900 Su­per­Sport fikk fle­re opp­gra­de­rin­ger frem til 2007, da pro­duk­sjo­nen opp­hør­te.

Po­si­sjons­ly­se­ne i LED gir Ducati 900 Su­per­Sport ly­sen­de og sin­te øyen­bryn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.