ITA­LI­ENSK GENTLEMAN

Nye Ducati Su­per­Sport un­der­hol­der uten å skrem­me, og lo­ver fine tou­ring­egen­ska­per.

Bike - - Prøvekjøring - TEKST ANDREAS JEN­NER­SJÖ FOTO TO­BIAS PE­TERS­SON / DUCATI

DEN SER DE­FI­NI­TIVT til­trek­ken­de ut med sin halv­mat­te hvi­te lakk, røde ram­me og gyld­ne Öh­lins-kom­po­nen­ter. Lin­je­ne er hvas­se og myke på en gang. Jeg had­de al­le­re­de hørt hvor av­slap­pet og lett til­gjen­ge­lig den etter 10 år gjen­opp­li­ve­de 900 Su­per­Sport skul­le være, men ble li­ke­vel over­ras­ket. Det høye og re­la­tivt bre­de clipon-sty­ret, den kom­for­tab­le sa­len og fot­hvi­ler­nes plas­se­ring ska­per til sam­men en tri­ve­lig kjøre­stil­ling. Knap­pe­ne på sty­ret er på mo­der­ne Ducati-vis lo­gisk plas­sert og dis­tink­te i fø­lel­sen. Den 937-ku­bikk sto­re væske­kjøl­te V-twin­nen drei­er i gang og inn­hyl­ler om­gi­vel­se­ne i tri­ve­lig buld­ring. Mo­tor­ly­den sky­ter ut av den dob­le lyd­dem­pe­ren, og ved av­slag hø­res gjen­tat­te smell fra ek­sos­an­leg­get. Clutch og gir­kas­se byr på pas­se­lig me­ka­nisk mot­stand og en fin fø­lel­se.

Jeg er ge­nuint nys­gjer­rig på hva den gjen­opp­li­ve­de Ducati-mo­del­len har å by på, og gjør meg klar til å an­gri­pe en av mine fa­vo­ritt­vei­er. Clutch­en slip­pes, jeg gir jer­net, og gi­re­ne leg­ges i ett etter ett ved hjelp av S-ver­sjo­nens stan­dard­mon­ter­te og dob­belt­vir­ken­de quick­shif­ter. Far­ten øker raskt, jeg kry­per sam­men bak kåpe­glas­set, og klem­mer knær­ne sam­men mot mo­tor­syk­ke­lens prak­tis­ke sma­le mid­je. Nye 900 Su­per­Sport er ikke noe ef­fekt­mons­ter, så tun­nel­sy­net ute­blir, men jo visst er den clutch­løse ak­se­le­ra­sjo­nen mor­som.

Etter en stund er­kjen­ner jeg at jeg som of­test be­nyt­ter quick­shifte­ren mel­lom førs­te- og fjerde­gi­ret – den er ikke den mest fint­fø­len­de, og i høy­ere fart går det let­te­re å be­nyt­te den fine clutch­en. Chas­si­set er ny­kon­stru­ert, og sam­men med Öh­lins-dem­per­ne er 900 Su­per­Sport utro­lig tri­ve­lig på mind­re lande­vei­er. Det er akku­rat det­te bruks­om­rå­det mo­del­len er op­ti­ma­li­sert for, en gate­mo­tor­syk­kel med sports­li­ge ge­ner.

Ujevn­he­ter fan­ges ef­fek­tivt opp av de gyld­ne fjæ­rings­kom­po­nen­te­ne, og mo­tor­syk­ke­len fø­les trygg både før, un­der og etter svin­ge­ne. Öh­lins 48-milli­me­ters gaf­fel har TiN-be­hand­le­de bein, og både den­ne og bak­dem­pe­ren er fullt jus­ter­ba­re. Stan­dard­mo­del­len har Sachs-dem­pe­re, men brem­se­ne er de sam­me. Foran sit­ter Br­em­bos M4.32-kali­pe­re, som gri­per rundt 320 milli­me­ter sto­re ski­ver. Bremse­hen­de­len er jus­ter­bar, og pak­ken le­ve­rer en fin ytel­se.

Det er på tide å for­la­te den svin­ge­te små­vei­en og sty­re inn mot byen igjen. Fer­den går via en stør­re lande­vei og mo­tor­vei. De 113 heste­kref­te­ne skrem­mer ikke li­vet av noen, men mo­to­ren har et fint mo­ment, og det er ikke noe pro­blem å hol­de en ef­fek­tiv marsj­fart på mo­tor­vei­en i mel­lom 150 og 170 kilo­me­ter i ti­men.

VED FØRS­TE ØYEKAST ut­strå­ler ikke 900 Su­per­Sport S akku­rat tou­ring, men fak­tum er at den kla­rer også den­ne ty­pen kjø­ring bra. Drøye 900 ku­bikk hol­der i hvert fall om du kjø­rer selv og uten nevne­ver­dig med ba­ga­sje – det­te er noe vi må kom­me til­ba­ke til i en se­ne­re test. Ves­ker fin­nes for øv­rig som ori­gi­nal­til­be­hør for den som vel­ger pro­du­sen­tens Tou­ring Pack. I den­ne inn­går også en stør­re vind­skjerm og varme­hol­ker.

En ting jeg mer­ker meg i nes­ten alle has­tig­he­ter, er vi­bra­sjo­ner i spei­le­ne. Det­te gjør det umu­lig for ek­sem­pel å tel­le ra­dio­an­ten­ner på mør­ke Pas­sa­ter. Etter noen mil kom­mer jeg til inn­far­ten til ho­ved­sta­den. Trafikken tet­ner, og til slutt er det tjukt av per­son­bi­ler og laste­bi­ler i de tre fi­le­ne. Vei­ar­bei­det har smal­net av vei­en og gjør det nes­ten umu­lig å snirk­le seg frem mel­lom bi­le­ne. Jeg al­bu­er meg vi­de­re og er takk­nem­lig for den let­te clutch­en og det sma­le chas­si­set. Sik­tet er nå fin­inn­stilt på å kjø­re gjen­nom byen i ste­det. En slik kaos­mor­gen er det eks­tra mye tra­fikk også der, men jeg fø­ler meg fer­dig med å dra inn ek­sos på akku­rat den­ne mo­tor­vei­bi­ten.

Du­ca­ti­ens 210 kilo er lett­hånd­ter­te også i lav fart, men varme­av­led­nin­gen er ikke på topp, og det blir raskt varmt i sa­len. Det ka­rak­te­ris­tis­ke trans­mi­sjons­glap­pet og den litt tre­ge gir­kas­sen er hel­ler ikke helt ide­elt for å ta seg frem i tett by­tra­fikk. Idet jeg til slutt tril­ler inn i re­dak­sjons­ga­ra­sjen, får jeg høre at akku­rat den­ne inn­farts­vei­en til ho­ved­sta­den har vært av­stengt på grunn av olje­søl – midt i rush­ti­den.

Ducati 900 Su­per­Sport er et kjær­kom­ment gjen­syn, og 2017-mo­del­len le­ver fak­tisk opp til sitt ryk­te som en fin gate­syk­kel. Den er best eg­net til kjø­ring på mind­re lande­vei­er i pas­se­lig tem­po, men den er også fint sel­skap på litt leng­re tu­rer med mye mo­tor­vei, tak­ket være sin gode kom­fort.

Ducati selv tror at S-mo­del­len vil bli en best­sel­ger, og jeg er til­bøye­lig til å si meg enig. Quick­shifte­ren fø­les litt som en gim­mick, men dem­per­ne fra Öh­lins er verdt hver enes­te kro­ne.

Ducati har de­sig­net en ut­styrs­pak­ke spe­si­elt for tou­ring­frels­te, med side­ves­ker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.