VÅG­HAL­SEN

Den le­gen­da­ris­ke mo­tor­syk­kel­stunt­man­nen Evel Knievel var en fritta­len­de mo­der­ne gla­dia­tor, og det mest kjen­te hop­pet hans fyl­ler 50 år i år.

Bike - - Portrett - TEKST RAIMO SINISALO FOTO MV PHOTOS, KENNETH OLAUSSON

DET ER 50 år si­den våg­hal­sen Evel Knievel ut­før­te sitt kan­skje mest kjen­te hopp, over fon­te­nen ved ka­si­no­et Ce­sars Palace 31. de­sem­ber 1967. Guin­nes Re­kord­bok skrev at Knievel frem til slut­ten av 1975 på­dro seg 433 brudd. Selv sa han at det rik­ti­ge tal­let var be­skjed­ne 35. Uan­sett måt­te Evel Knievel til­brin­ge mye tid på syke­hus i gips, be­visst­løs el­ler i rulle­stol, men selv sa han at han ald­ri måt­te gip­ses men­talt.

Ame­ri­ka­ne­ren Evel Knievel var en stunt­mann med lengde­hopp på mo­tor­syk­kel som spe­sia­li­tet, en pio­ner på om­rå­det. Selv holdt han in­gen­ting til­ba­ke, og på­sto at han var den sis­te gla­dia­to­ren og en kon­ser­va­tiv våg­hals.

– Jeg er en for­ret­nings­mann og ikke en stunt­fø­rer el­ler gal­ning, jeg er en even­ty­rer, skal han ha sagt.

Han har hop­pet over slan­ger, lø­ver, bus­ser, hai­er, ra­vi­ner og fon­te­ner med mo­tor­syk­ke­len, el­ler har i det mins­te for­søkt. Hans spe­si­el­le egen­ska­per var mot og sta­het. Men også de mis­lyk­ke­de hop­pe­ne og hans bru­ta­le kra­sjer gjor­de ham udø­de­lig.

UN­DER EVEL KNIE­VELS ak­ti­ve år på 60- og 70-tal­let var han en av ves­tens mest kjen­te per­soner, og spin-off-pro­duk­ter ble solgt ver­den over for fle­re mil­lio­ner dol­lar. Til nytt­års­hop­pet i1967, foran ka­si­no­et Ce­sars Palace, til­trakk den ennå re­la­tivt ukjen­te stunt­man­nen seg et stort pub­li­kum.

Etter fle­re over­ta­lel­ser klar­te han å få til­la­tel­se til å hop­pe over fon­te­nen og leie inn et bil­lig ka­me­rateam. Un­der hop­pet lan­det han slik at det re­sul­ter­te i brudd på hode­skal­len, lår og hof­ter. TV-pro­gram­met World Wi­de Sports send­te opp­ta­ket på ka­na­len ABC.

Innsla­get sat­te pub­li­kums­re­kord, og ble et spring­brett til Eve­les Knie­vels rik­dom og suk­sess. Etter hop­pet måt­te Knievel til­brin­ge lang tid på syke­hus. Han had­de sik­ret seg med ti ulyk­kes­for­sik­rin­ger i ven­ne­nes navn, til tross for at det bare var til­latt med en.

Vår­en 1968 hop­pet han over 13 bi­ler og kra­sjet igjen. Den­ne gan­gen med brudd i fo­ten som re­sul­tat. Kar­rie­ren skjøt li­ke­vel ra­kett­fart. Len­ge prøv­de han å få til­la­tel­se til å hop­pe over Gran Canyon, med av­slag som re­sul­tat gang på gang, så til slutt hop­pet han over Sna­ke Ri­ver Canyon iste­den.

I SEP­TEM­BER 1974 had­de en rom­farts­in­ge­ni­ør klar­gjort en Sky­cy­cle X-2-ra­kett­mo­tor­syk­kel som han vil­le at Evel Knievel skul­le fly 485 me­ter med til den 180 me­ter dype ra­vi­nens mot­sat­te side. Ra­ket­ten, som var satt sam­men av gam­le til­overs­blev­ne fly­de­ler, svik­tet og ut­løs­te fall­skjer­men rett etter start. Evel Knievel lan­det neden­for stu­pet mot et rekk­verk nede ved vann­kan­ten. De nes­te 20 mi­nut­te­ne viss­te man ikke om han lev­de, men han klar­te seg også gjen­nom det­te.

Evel Knievel var på det­te tids­punk­tet blitt mange­mil­lio­nær. Han kun­ne vir­ke­lig mar­keds­føre seg selv. I sin hvi­te, røde og blå drakt som det ame­ri­kans­ke flag­get, og ikledd kap­pe, ut­før­te han de hals­brek­ken­de stun­te­ne.

Et av hans kjenne­tegn var kjep­pen hans, som var fylt med Wild Tur­key-whiskey. Evel Knievel var al­ko­ho­li­ker. Han stin­ket sprit, skrøt av dum­he­te­ne sine og be­tal­te ikke reg­nin­ge­ne sine, men bar­na els­ket ham for hans hals­brek­ken­de og vil­le livs­stil.

EVEL KNIEVEL, SOM egent­lig het Ro­bert Craig Knievel, ble født i 1932 og voks­te opp un­der enk­le for­hold i gruve­byen But­ten, der han ble opp­dratt av mor og far. Han ble en drif­tig ung mann som blant an­net job­bet som gruve­ar­bei­der mens han kon­kur­rer­te, spil­te is­hockey, had­de eks­tra­jobb som mo­tor­syk­kel­sel­ger, og lev­de et små­kri­mi­nelt liv. Han hev­det seg også i ski­hopp og friidrett. I mi­li­tæ­ret ble han fall­skjerm­je­ger. Evel Knievel star­tet å opp­tre i 1965, da han var mo­tor­syk­kel­sel­ger.

For­sø­ke­ne på å hop­pe over ymse ting som pu­ma­er og slan­ger trakk man­ge til bu­tik­ken. Evel Knie­vels karriere be­gyn­te og slut­tet med å hop­pe over dyr. I 1977 ble Knievel in­spi­rert av fil­men Hai­som­mer og hop­pet over et hai­bas­seng på di­rekte­sendt fjern­syn over hele Ame­ri­ka. Un­der tre­ning kjør­te han på en ka­mera­mann, som mis­tet sy­net på det ene øyet. Viss­he­ten om at han had­de for­år­sa­ket en så­pass al­vor­lig ska­de rys­tet Evel Knievel så mye at han la hans­ke­ne på hyl­la.

PÅ SLUT­TEN AV 70-TAL­LET so­net Knievel en seks må­ne­der lang fen­gels­straff for å ha mis­hand­let sin presse­kon­takt med en base­ball­køl­le. Dom­me­ren ble ikke så vel­dig im­po­nert over at Knievel bød med­fan­ge­ne på skyss til og fra job­ben med li­mou­sin. Evel Knievel kjem­pet len­ge med dia­be­tes og uhel­bre­de­lig lunge­syk­dom. Even­ty­re­ren døde i Flo­ri­da, 69 år gam­mel. Mot slut­ten av li­vet for­tal­te Knievel føl­gen­de til ma­ga­si­net Maxim:

– Jeg vil­le vir­ke­lig fly og kløy­ve luf­ten. Jeg var en vill­mann og ar­tist. Jeg els­ket spen­nin­gen, pen­ge­ne og macho-stem­pel­et. Det gjor­de meg til Evel Knievel. Selv­føl­ge­lig var jeg redd. Men jeg så dø­den i hvit­øyet og sei­ret.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.