Klim Ko­diak

Bike - - Gear -

I ÅR HAR jeg al­le­re­de ruk­ket å ut­set­te Klims se­nes­te topp­mo­dell Ko­diak for all slags vær og tem­pe­ra­tu­rer. Dres­sen, som er de­sig­net med GORE-TEX-mem­bran, byg­ger på grunn­la­get fra svært po­pu­læ­re Bad­lands. For­skjel­len er at Ko­diak er de­sig­net for å gi et litt mer si­vi­li­sert inn­trykk.

Pass­for­men er sma­le­re, og fle­re de­tal­jer er av mykt lær. Myke be­skyt­te­re av det flit­tig be­nyt­te­de D30-ma­te­ria­let sit­ter på skuld­rer, al­bu­er, bryst, hof­ter og knær. Jeg an­be­fa­ler at du be­nyt­ter en hard rygg­skin­ne, som jeg har fått plass til uten pro­ble­mer. Det fin­nes godt med ven­ti­la­sjons­åp­nin­ger med solide glide­lå­ser. Jak­ken har man­ge lom­mer, men un­der en kraf­tig skur mer­ket jeg at de ut­ven­di­ge bryst­lom­me­ne ikke var vann­tet­te,og utro­lig nok er det fris­ten­de å stap­pe mo­bi­len ned i dis­se. Buk­se­ne har like fin pass­form som jak­ken, men jeg set­ter ofte fo­ten fast i kne­be­skyt­terne­lom­men når jeg drar dem på. I kom­bi­na­sjon med en fin in­ner­dress er Ko­diak vans­ke­lig å slå året rundt i skan­di­na­vis­ke for­hold, spe­si­elt hvis du ikke vil se ut som om du er på vei til å krys­se Si­bir.

PRØVD AV: ANDREAS JEN­NER­SJÖ PRIS: 10 999 / 7 999 KRO­NER (JAKKE/BUK­SE) WEB: WWW.KLIM.COM

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.