Leather­man wing­man

Bike - - Gear -

KONA AVSKYR Å kjø­pe ga­ver til meg. Hun hev­der at jeg som of­test ikke øns­ker meg noe i det hele tatt. Men gjør jeg det­te, er litt sære LP-pla­ter el­ler mo­tor­syk­kel­ut­styr øverst på lis­ten – uvan­lig ut­styr som er vans­ke­lig å skaf­fe. Men i år traff hun spi­ke­ren på ho­det med et multi­verk­tøy fra Leather­man.

Ba­sis­mo­del­len Wing­man er nå min fas­te føl­ge­svenn. Den har klip­pet over strips på test, dratt til skru­er på ka­me­ra­s­ta­tiv og speil, samt åp­net meng­der av for­pak­nin­ger. Kva­li­te­ten er uklan­der­lig, men vek­ten er voks­ne 194 gram. Sak­sen fø­les unød­ven­dig, men jeg li­ker kni­ven som fol­des ut.

PRØVD AV: ANDREAS JEN­NER­SJÖ PRIS: 599 KRO­NER WEB: WWW.CLASOHLSON.NO

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.