APRILIA RSV4 RF

Er­fa­ren su­per­bike­ra­cer har blitt enda hvas­se­re.

Bike - - Test -

54 VM-TIT­LER, STÅR det vak­kert skre­vet på en de­kal på tan­ken. Det sier det mes­te om hva RSV4 er for noe. En ge­nuin ra­cerre­pli­ka med bane­kjø­ring som ho­ved­fo­kus.

Mo­to­ren, som er en vok­sen V4 på 999 ku­bikk, gir iføl­ge opp­lys­nin­ge­ne uend­re­de 201 heste­kref­ter ved 13 000 rpm, til tross for at Euro 4-kra­ve­ne opp­fyl­les.

Den fjer­de ge­ne­ra­sjo­nen av Aprilia APRC (Aprilia Per­for­mance Ri­de Con­trol) er både opp­da­tert, fin­slipt og let­te­re. Det nye Ri­de By Wire-sys­te­met er om­gjort og vei­er hele 590 gram mind­re enn tid­li­ge­re.

I til­legg til tra­c­tion con­trol (8 ni­vå­er), whe­e­lie con­trol (3 ni­vå­er), launch con­trol (3 ni­vå­er) og dob­belt­vir­ken­de quick­shif­ter til­bys nå også en pit li­mi­ter og crui­se con­trol.

Tre kjø­re­ni­vå­er til­bys (Sport, Track og Race,) der alle ni­vå­ene gir full ef­fekt, men i uli­ke re­gis­te­re.

Bremse­sys­te­met er opp­da­tert med den se­nes­te va­ri­an­ten av sving-ABS, ut­vik­let i sam­ar­beid med Bosch. Sys­te­met, som byr på tre uli­ke inn­stil­lin­ger, job­ber også mot bak­hjuls­løft for best mu­lig sta­bi­li­tet. Po­si­tivt er det også at ABS- en kan kob­les ut om du øns­ker det­te. Det kan du ikke hos noen av ja­pa­ner­ne.

På fjæ­rings­si­den fin­ner vi en fullt jus­ter­bar 43 mm Öh­lins- gaf­fel, samt en Öh­lins TTX- dem­per bak.

Bil­det vi­ser hvor den tri­ves best. Som skapt for bane­kjø­ring.

MENS STA­DIG FLE­RE pro­du­sen­ter går i ret­ning av se­mi­ak­tiv fjæ­ring, fort­set­ter Aprilia å be­nyt­te tra­di­sjo­nell dem­per på RSV4. På en racing­mo­tor­syk­kel jus­te­res fjæ­rin­gen ma­nu­elt for å vin­ne tid rundt ba­nen. Jus­te­rin­gen på Apri­lia­en er le­ken­de lett å be­tje­ne.

SMIDDE RACINGFELGER, KRAFTFULL og lett­kjørt mo­tor, de rå­es­te Öh­lins-dem­per­ne, og ny­ut­vik­le­de brem­ser. En ver­sting har blitt enda hvas­se­re.

NYUTVIKLET SVING

ABS I sam­ar­beid med Br­em­bo M50-kali­pe­re, nye 330 mm ski­ver, og Bosch 9.1 styre­sys­tem gir en fin ytel­se.

ETTERLENGTET NY IN­STRU­MEN­TE­RING. Ty­de­lig farge­dis­play med ri­ke­li­ge inn­still­nings­mu­lig­he­ter. Kan kob­les til smart­phone via Blueto­oth.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.