BMW S 1000 RR

Ak­tiv DDC-dem­ping gjør job­ben.

Bike - - Test -

REKKE­FI­RE­REN, SOM MÅ­LER 999-ku­bikk, har all­tid vært ett av S1000RRs ster­kes­te kort. Den kraft­ful­le mo­to­ren, som iføl­ge opp­lys­nin­ge­ne gir 199 heste­kref­ter, har tid­li­ge­re år gitt mer enn opp­gitt ef­fekt i våre må­lin­ger. Den­ne gan­gen er den ikke ster­kest av syk­le­ne vi kjør­te, og det spe­ku­le­res i hvor mye Euro4-kra­ve­ne på­vir­ker ef­fekt­ut­ta­ket.

Ef­fekt­re­gis­te­ret er lett­hånd­ter­lig, og kref­te­ne sty­res via Ri­de By Wire.

Opp­da­te­rin­ger for i år er DTC (Dy­na­mic Tra­c­tion Con­trol) i 14 ni­vå­er som stan­dard, samt tre kjø­re­ni­vå­er; Rain, Sport og Race.

Eks­tra­ut­sty­ret Racepack (7 060 kro­ner) inne­hol­der Ri­de Mo­des Pro, som in­klu­de­rer yt­ter­li­ge­re to kjø­re­ni­vå­er; Slick og User, samt Launch con­trol og Pit­la­ne li­mi­ter, men også byr på et mer avan­sert ABS-Pro bremse­sys­tem. Det­te eks­tra­ut­sty­ret blir nok mer el­ler mind­re stan­dard på mo­tor­syk­le­ne som sel­ges i Skan­di­na­via.

Dy­na­micpack (11 830 kro­ner) inne­hol­der DDC (Dy­na­mic Dam­ping Con­trol), dob­bel­vir­ken­de quick­shif­ter og LED-blink­lys. Den se­mi­ak­ti­ve fjæ­rin­gen job­ber med for­pro­gram­mer­te va­ri­ab­ler, men kan jus­te­res i hard­het via in­stru­men­te­rin­gen.

Fort­satt er BMW den enes­te sports­syk­ke­len på mar­ke­det som skil­ter med varme­hol­ker. Be­ha­ge­lig og tra­fikk­sik­kert i vårt klima.

Fjæ­rin­gen job­ber elek­tro­nisk for å gjø­re deg ras­ke­re.

DDC (DY­NA­MIC DAM­PING CON­TROL) he­ter sys­te­met som jus­te­rer fjæ­rin­gen. Den akt­ve fjæ­rin­gen sty­res av pa­ra­met­re som be­stem­mer hvor­dan den skal opp­tre. Jus­te­rin­ge­ne som kan gjø­res på­vir­ker kun hard­het og myk­het hos dem­pin­gen.

EURO 4-TIL­PAS­SET LYDDEMPER kler syk­ke­len godt, men vir­ker å stje­le noe av den tid­li­ge­re over­flø­di­ge ef­fek­ten. Ikke like sterk som tid­li­ge­re års­mo­del­ler.

BR­EM­BO OG RACEABS med god fø­lel­se og virk­ning gir kor­test bremse­leng­de. En­kel ut­kob­ling av ABS. Ett bry­ter­trykk hol­der – bra!

ANA­LOGT OG

DIGITALT fun­ge­rer godt og ty­de­lig. Stor shift­ligt min­ner på å gire opp. Me­ny­hånd­te­rin­gen iva­re­tas en­kelt via knap­per på sty­ret.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.