HONDA CBR 1000 RR SP

Lett­hånd­ter­lig og smi­dig, og fylt med ny elek­tro­nikk.

Bike - - Test -

DEN­NE FIREBLADEN ER etterlengtet av man­ge. Mo­tor­syk­ke­len le­ve­res i tre va­ri­an­ter, der SP og SP2 er de mer eks­klu­si­ve.

Den er­far­ne rekke­fi­re­ren gir iføl­ge opp­lys­nin­ge­ne 192 heste­kref­ter ved 13 000 rpm for SP-va­ri­an­ten, som vi tes­ter. Den tid­li­ge­re Firebladen ga 180 heste­kref­ter ved 12 200 rpm.

For førs­te gang fin­ner vi Ri­de By Wire-kon­troll av gass­rul­len.

Vi­de­re in­nen elek­tro­nik­ken går vi løs på tre kjø­re­ni­vå­er og fem ef­fekt­ni­vå­er, whe­e­lie con­trol, tra­c­tion con­trol, en­gi­ne bra­ke con­trol, samt sus­pen­sion dam­ping con­trol. Et helt hav av mu­lig­he­ter for in­di­vi­du­el­le inn­stil­lin­ger som tid­li­ge­re ikke fan­tes hos Honda Fire­bla­de.

Fjæ­rin­gen, som be­står av Öh­lins se­mi­ak­ti­ve sys­tem kalt Smart EC, gir tre ma­nu­el­le og tre auto­ma­tis­ke ni­vå­er for jus­te­rin­gen.

Brem­se­ne, som job­ber med race-ABS, hind­rer bak­hju­let i å løf­tes un­der hard inn­brem­sing, men kan ikke kob­les ut.

Gir­kas­sen as­sis­te­res av en dob­bel­vir­ken­de quick­shif­ter som gjør det le­ken­de lett å gire opp­over og ned­over uten å be­nyt­te clutch­en.

Tan­ken, som rom­mer 16 li­ter, er la­get av ti­tan for å spa­re inn høyt plas­sert vekt på mo­tor­syk­ke­len. Hon­da­en vei­er også minst full­tan­ket, med sine 196 mål­te kilo.

Lett og smi­dig med kniv­skarpt chas­sis for ba­nen.

ÖH­LINS SMART EC he­ter det se­mi­ak­ti­ve sys­te­met som iva­re­tar fjæ­rin­gen foran og bak. Her til­bys tre ni­vå­er for auto­ma­tisk jus­te­ring, samt tre ma­nu­el­le ni­vå­er der du selv kan vel­ge inn­stil­lin­ger for kom­pre­sjon og re­tur­dem­ping. Sys­te­met jus­te­res le­ken­de lett via knap­per på sty­rets ven­st­re side.

KOM­PAKT, SMI­DIG OG lett­kjørt. Høy de­talj­fi­nish og lek­ker de­sign som gir vann i mun­nen. Full­pak­ket med tek­no­lo­gi og elek­tro­nis­ke hjelpe­mid­ler.

BR­EM­BO-KALI­PE­RE MED 320-MILLIME

TERS ski­ver stop­per syk­ke­len. God fø­lel­se i hen­de­len, men ytel­sen når ikke noe topp­re­sul­tat i må­lin­ge­ne.

ET TFT-DISPLAY GIR deg in­for­ma­sjon. Det er klart og ty­de­lig både i mør­ke og dags­lys. Tur­tel­le­ren er en ty­de­lig søy­le i over­kant.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.