KAWASAKI ZX-10 R

Racing­chas­sis ut­vik­let på kon­kur­ranse­ba­ne­ne.

Bike - - Test -

MO­TO­REN, SOM ER en er­fa­ren rekke­fi­rer, ble opp­da­tert til 2016 med nye stemp­ler, let­te­re kam­aks­ler og gir­kas­se av kas­set­ty­pen ala racing. Til i år er kraftkilden uend­ret.

På chas­sis­si­den gjor­de man sam­ti­dig rea­le opp­da­te­rin­ger av ram­men og styre­ho­dets po­si­sjon, som ble flyt­tet 7,5 mm nær­me­re fø­re­ren. Også sving­ar­men voks­te med 15,8 mm i leng­de i for­hold til tid­li­ge­re mo­del­ler.

Fjæ­rings­kom­po­nen­te­ne kom­mer fra Sho­was eks­klu­si­ve sort­i­ment både foran og bak, med blant an­net ut­ven­dig trykk­be­hol­der for gaf­fe­len. Det er 43 mm USD som gjel­der, og ful­le jus­te­rings­mu­lig­he­ter til­bys foran og bak.

Brem­se­ne er Br­em­bos M50-kali­pe­re med 330 milli­me­ter sto­re ski­ver. ABS-sys­te­met kal­les KIBS (Kawasaki In­tel­li­gent Bra­king Sys­tem) og er et egen­ut­vik­let sys­tem for op­ti­mal kon­troll. På elek­tro­nikk­si­den fin­ner vi tre kjøre­pro­gram­mer; Full, Midd­le og Low, der Midd­le re­du­se­rer ef­fek­ten til 80 pro­sent og Low til 60 pro­sent. Inn­stil­lin­ge­ne er enk­le å gjø­re med knap­per på ven­st­re side av sty­ret.

En IMU (Iner­ti­al Mea­sure­ment Unit) må­ler kon­ti­nu­er­lig be­ve­gel­ser i fem aks­ler og sen­der data til ECUen. Den­ne jus­te­rer whe­e­lie con­trol, launch con­trol, tra­c­tion con­trol og en­gi­ne bra­ke con­trol. Alle kan jus­te­res etter be­hov. En­kelt­vir­ken­de quick­shif­ter hjel­per til med gi­rin­gen opp­over.

ÖH­LINS-LO­GO­EN PÅ DEN elek­tro­nis­ke styre­dem­pe­ren pry­der fø­re­rens ut­sikt. Den jus­te­rer hard­he­ten av­hen­gig av has­tig­het og kjøre­stil. Øv­ri­ge pro­du­sen­ter har gjemt styre­dem­pe­ren, kan­skje for­di ei­er­ne ikke skal vite at den sit­ter der? Öh­lins-dem­pe­ren er både pen og ef­fek­tiv, så hvor­for gjem­me den?

FØ­RE­REN SIT­TER HØYT på syk­ke­len, og fot­hvi­ler­nes plas­se­ring er langt frem­me, noe det var del­te me­nin­ger om blant test­fø­rer­ne.

IN­STRU­MEN­TE­RIN­GEN BE­GYN­NER

Å fø­les litt umo­der­ne i dag. Dis­play­et er i mins­te la­get, og opp­le­ves som uover­sikt­lig og vans­ke­lig å lese av.

SHOWA BFF-GAF­FEL OG Br­em­bo-kali­pe­re av rå­es­te snitt pry­der fron­ten. Bremse­fø­lel­sen er bra, men bremse­kraf­ten når ikke opp til for­vent­nin­ge­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.