SUZUKI GSX-R 1000

Etterlengtet en­du­ran­ce­klas­si­ker som le­ve­rer va­re­ne.

Bike - - Test -

DEN NYE GIXXE­REN er minst like etterlengtet av fan­sen som Hon­das nye Fire­bla­de. Suzu­kis mar­keds­av­de­ling har gjort som ri­va­len fra den opp­gå­en­de so­lens land og slip­per to ver­sjo­ner av Suzu­ki­en. Stan­dard­mo­del­len GSX-R 1000 og mer eks­klu­si­ve GSX-R 1000 R, som blant an­net har Sho­was BFF- gaf­fel og quick­shif­ter. Vi tes­ter van­li­ge GSX-R.

Mo­to­ren, som er en rekke­fi­rer på 1000-ku­bikk, gir iføl­ge opp­lys­nin­ge­ne 202 heste­kref­ter ved 13 200 rpm. Et sys­tem med va­ri­ab­le kam­ti­der (SR-VVT) øker tur­tal­let, sam­ti­dig som kref­te­ne opp­rett­hol­des i lav- og mel­lom­re­gis­te­ret.

Gass­rul­len iva­re­tas med Ri­de By Wire, og tre kjø­re­ni­vå­er fin­nes (A, B og C). Tra­c­tion con­trol kan jus­te­res i ti trinn.

In­stru­men­te­rin­gen er en pas­se stor skjerm av LCD-ty­pen, som fø­les noe mørk un­der vis­se for­hold.

Fjæ­rin­gen le­ve­res fra Showa både foran og bak, og byr på ful­le jus­te­rings­mu­lig­he­ter.

Bremse­sys­te­met foran be­står av Br­em­bos 4-stemp­le­de kali­pe­re og dob­le 320 milli­me­ters ski­ver. Bak stop­per en 240 milli­me­ters ski­ve, som gri­pes av en Nis­sin-kali­per. ABS-sys­te­met fø­ler om bak­hju­let løf­tes, og skal mot­vir­ke det­te. Sys­te­met kan ikke kob­les ut.

Både fjern - og nær­lys er av LED-ty­pen.

Ikke den dy­res­te i knip­pet, og langt fra den mest sakte­gå­en­de. STA­BILT CHAS­SIS TIL tross for di­men­sjo­ne­ne på ramme­pro­fi­le­ne. I sam­men­lig­ning med øv­ri­ge mo­tor­syk­ler i tes­ten er Suzu­ki­ens pro­fi­ler be­trak­te­lig mye spink­le­re. Suzu­kis tek­ni­ke­re har fun­net and­re løs­nin­ger for suk­sess enn stor og kraf­tig kon­struk­sjon.

LCD-SKJERM MED EGEN stil fun­ge­rer godt, selv om den iblant opp­le­ves som litt mørk. En­kel å hånd­te­re når det gjel­der vis­ning og jus­te­rin­ger.

BR­EM­BO OG 320

mm ski­ver. Fø­les stø­dig un­der hard inn­brem­sing, men ikke god ytel­se i våre måle­re­sul­ta­ter. Ty­de­li­ge ABS-pul­se­rin­ger. BLIR DET MER racing­ak­tig enn det­te? Suzu­kis klas­sis­ke racing­lakk vit­ner om sei­re, først og fremst in­nen en­du­ran­ce­racing. Den kor­te lyd­dem­pe­ren er ikke ori­gi­nal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.