YAMAHA YZF-R6

Se­son­gens bane­da­ger nær­mer seg, og du som står uten syk­kel, må fore­ta et raskt valg.

Bike - - Bruktkjøp -

OM EN ENES­TE mo­tor­syk­kel pro­du­sert de se­nes­te 20 åre­ne skul­le kro­nes til bane­dags­kon­ge, vil­le man­ge stemt på Yamaha YZF-R6. Helt si­den den førs­te års­mo­del­len i 1999 har den lil­le seks­hund­ren vært et kom­pro­miss­løst verk­tøy for racing­ba­nen. Der­for er det både prak­tisk og mor­somt å vel­ge R6 si­den den kre­ver svært få til­pas­nin­ger for å gi deg et over­tak på de skan­di­na­vis­ke ba­ne­ne.

R6 BLE LAN­SERT som 1999-mo­dell, fikk sin førs­te opp­gra­de­ring til 2001, og et helt nytt chas­sis med stort sett ny mo­tor til 2003. Men kon- kur­ren­te­ne lot ikke Yamaha­en få fred, og først og fremst med Ka­wa­sa­ki­en pus­ten­de i nak­ken prøv­de Yamaha å be­hol­de for­spran­get med ny opp/ned-gaf­fel og ra­dial­mon­ter­te bremse­kali­pe­re til 2005.

Men det skul­le vise seg at Yamaha tok si­tua­sjo­nen på blo­dig al­vor – hjem­me i Ha­ma­matsu had­de man dis­kret ut­vik­let en helt ny og syl­skarp R6. Den helt nye ver­sjo­nen, som ble pre­sen­tert som 2006-mo­dell, var ikke bare den mest avan­ser­te 600-ku­bik­ke­ren, men også den mest avan­ser­te sports­syk­ke­len.

I 2009 kjør­te Cal Crutch­low den nye R6- en til gull i Su­per­sport-VM, det­te gjen­tok Chaz Davies i 2011 og Sam Lowes i 2013. Så bra er den­ne ver­sjo­nen av R6 at Yamaha til 2017 kun har til­ført elek­tro­nis­ke hjelpe­mid­ler og ny de­sign på kå­per, tank og be­lys­ning.

NÅR VI HAR tes­tet R6, har vi målt hele 113 bak­hjuls­hes­ter ved 14 250 rpm. Om ra­ken er til­strek­ke­lig lang, når den 266 km/t i ær­lig opp­målt topp­fart. Å prø­ve å høy­ne ef­fek­ten for å kun­ne leg­ge til ras­ke­re runde­ti­der, vil bare ende med skuf­fel­se. På Je­rez sat­te vi bed­re runde­ti­der med 2006-ut­ga­ven av R6 enn med R1. Den er alt­så så ef­fektstinn og

har så høy ka­pa­si­tet for bane­kjø­ring at det er i dekk og deg selv du må in­ves­te­re om du vil sen­ke rundetidene.

Når vi først snak­ker om runde­ti­der, har R6 en in­ne­bygd tid­ta­ker som du en­kelt sty­rer med fing­re­ne på den ene hån­den.

YAMAHA HAR HATT to til­bake­kal­lin­ger for R6. Den ene gjel­der 2208 ek­semp­la­rer pro­du­sert i ok­to­ber 2006, der gas­sen kan hen­ge seg opp. Det skyl­des at en skrue som hol­der fast luft­fil­te­ret kan løs­ne og – om uhel­let er ute – set­te seg fast i spjeld­hu­set. Til­bake­kal­te ek­semp­la­rer skal le­ve­res inn for mon­te­ring

av et luft­fil­ter som mang­ler den ulykk­sa­li­ge skru­en.

DEN AND­RE TILBAKEKALLINGEN had­de Yamaha i juli 2015, og den­ne skal kun gjel­de ett ek­semp­lar solgt via den nors­ke im­por­tø­ren. Men si­den det fin­nes fle­re pri­vat­im­por­ter­te R6 -er, kan det være lurt å vite at lin­ken mel­lom gir­pe­dal og gir­kas­se kan (på grunn av en pro­duk­sjons­feil) ryke på en del ek­semp­la­rer av 2015-mo­del­len. Lin­ken byt­tes på ga­ran­ti­en. Du bør sjek­ke om chas­sis­num­me­ret på det ek­semp­la­ret du er in­ter­es­sert i om­fat­tes av den­ne tilbakekallingen. El­lers er R6 minst like pro­blem­fri som and­re japanske mo­tor­syk­ler, for Yamaha har klart å kom­bi­ne­re svært høy ytel­se med like høy drifts­sik­ker­het.

Til 2008 gjor­de Yamaha en god del usyn­li­ge opp­gra­de­rin­ger av mo­tor og chas­sis, som ga to heste­kref­ter til og et lett jus­tert ef­fekt­re­gis­ter. Vek­ten økte med hele fem kilo. I 2010 fikk R6 ny soft­ware og en litt leng­re lyddemper. Og, for den som kjø­rer på ba­nen, to svært uvel­kom­ne ny­he­ter: fire eks­tra kilo og fem fær­re heste­kref­ter. Det bes­te bane­dag­s­kjø­pet tren­ger med and­re ord ikke å være det som har mest av den nye mo­tor­syk­ke­lens fi­nes­ser.

DU SIT­TER HØYT og for­over­lent på en R6. Hvis du har lan­ge ar­mer og bein, fin­nes det mer kom­for­tab­le al­ter­na­ti­ver, men ikke man­ge som er like ras­ke. LYD­DEM­PE­REN UN­DER FOTHVILEREN ble len­ger til 2010. En ny kos­ter 5 266 kro­ner, så fjern den gjer­ne og mon­ter i ste­det en en­kel­dem­per av et an­net fab­ri­kat. TEKST TO­BIAS BO­VIN FOTO BIKE RUNDETIDENE HOL­DER DU styr på med tid­ta­ke­ren som sty­res via start­knap­pen på høy­re styre­halv­del.

GAF­FE­LEN HAR BÅDE jus­ter­bar høy- og lav­farts­kom­pre­sjon, og spil­ler en sen­tral rol­le i det solide og ba­lan­ser­te inn­tryk­ket som fø­re­ren får i sa­len på YZF-R6.

Kjøre­stil­lin­gen er eks­trem også for deg med bane­dags­pre­fe­ran­ser. Er du mo­ti­vert nok?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.