Triumph Da­yto­na 675

Bike - - Bruktkjøp -

ET LITT MODIGERE og mer uvan­lig valg enn en ja­pansk rekke­fi­rer. Men et sik­kert og for­måls­tjen­lig et hvis bane­egen­ska­per har høy­est prio­ri­tet. Da­yto­na 675 har sam­me kom­pro­miss­løse ka­rak­ter som YZF-R6. Den er sma­le­re, og fø­re­ren sit­ter (enda) høy­ere. Ryk­te­ne for­tel­ler at Triumphs ut­vik­lings­sjef skal ha sagt ”jeg vil ha en 675-trip­pel som fø­les som en 250-totakter”, og re­sul­ta­tet er nok nær må­let. En race­kit­tet Da­yto­na 675 vek­ker nys­gjer­rig­het og re­spekt i de­po­tet. Sam­men­lig­net med R6 har Da­yto­na 17 pro­sent kraf­ti­ge­re drei­e­mo­ment to tu­sen rpm len­ger nede i re­gis­te­ret.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.