Suzuki GSX-R 750

Bike - - Bruktkjøp -

BEDØVENDE EF­FEK­TIV BANESYKKEL som ab­so­lutt ikke må ig­no­re­res. I vår sam­men­lig­nings­test på Je­rez had­de Suzu­kis 750 bed­re runde­ti­der enn alle and­re syk­ler på dis­se si­de­ne. Også ras­ke­re enn GSX-R 1000, og det­te sier mye på en Grand Prix-bane med så høy gjen­nom­snitts­has­tig­het som Je­rez. Hånd­ter­bar ef­fekt kom­bi­nert med et svært sta­bilt chas­sis, og fjæ­ring som gir ty­de­lig feed­back. Fra og med 2006 et helt nytt og mer vekt­sen­tra­li­sert chas­sis, og en mo­tor som er mind­re, men ster­ke­re. Elek­tro­nis­ke hjelpe­mid­ler fin­nes ikke på GSX-R 750. In­gen til­bake­kal­lin­ger el­ler kjen­te pro­ble­mer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.